Bli medeier og ta del i verdiskapningen
-Emisjon med egenkapitalbevis er nytt for oss og det er derfor spennende å se hvordan det blir mottatt av kunder og lokalmarkedet vårt, sier adm. banksjef Siri Berggreen. Vi har allerede mottatt noen henvendelser vedrørende emisjonen, fra både lokale og profesjonelle investorer. Erfaringer fra andre banker som har gjort dette før oss er god, så vi håper at vi også får med oss lokale små og store investorer på laget, sier Berggreen.

Etablering av eierandelskapital
Bankens generalforsamling besluttet 9. oktober å etablere eierandelskapital ved å utstede 1 million egenkapitalbevis. Det er etablert et garantikonsortium på 105 millioner kroner som sikrer fulltegning i emisjonen.

Norne Securities AS er tilrettelegger og Advokatfirma Selmer DA er bankens juridiske rådgiver i emisjonsprosessen. Finanstilsynet har nå godkjent etableringen av eierandelskapitalen.

Garanti fulltegnet på kort tid
Tegningsperioden for garantister for emisjonen av egenkapitalbevis var satt til ti dager, men var allerede overtegnet på dag to. Det er vi svært takknemlig for og det gir oss god tro på at flere finner det attraktivt å delta i emisjonen nå i november, sier Siri Berggreen.

Hvorfor gjør banken en emisjon?
Bakgrunn for emisjonen er å kunne opprettholde målsetningen om fortsatt god og balansert vekst, og la lokale eiere ta del i verdiskapningen og å videreutvikle vårt gode forhold til lokalt næringsliv. Eierandelskapitalen tilfører ny kjernekapital som styrker bankens muligheter til å realisere fremtidige mål.

- LillestrømBanken skal fortsette å styrke posisjonen som lokalbank på Romerike. Med både lav rente og lav arbeidsledighet og mange nye boliger i regionen, bidrar dette til vekst. Banken tar sin del av denne veksten, som er i tråd med vår strategi, sier Berggreen.

Sterkt resultat så langt i 2017
Resultat etter skatt hittil i år er 49,9 millioner kroner, mot 48,6 millioner kroner i samme periode i 2016.
-Sett opp imot resultatet i fjor som var påvirket av engangsinntekt fra salg av Visa Europe LTD på 4,7 millioner kroner, er vi svært fornøyd med å ha et sterkere resultat i år, sier Berggreen.

Banken vil bidra til utvikling i regionen. Ved å utstede egenkapitalbevis vil banken kunne vokse ytterligere gjennom å gi god rådgiving og finansiering til enda flere kunder. -Vi har spurt kundene våre og de ønsker en lokalbank som er tilstede fysisk der de bor i tillegg til å ha digitale løsninger. Hos oss får du begge deler, og resultatene våre viser at kundene setter pris på vårt konsept, sier en fornøyd banksjef.

Egenkapitalbevis gir rom for vekst
Banken er godt kapitalisert og oppfyller gjeldende lovkrav. Ren kjernekapital er 17,0 prosent.
- Det kreves gode resultater for å ha tilstrekkelig med kapital, slik at vi kan bidra til vekst og næringsutvikling i vårt markedsområde, sier banksjefen. Egenkapitalbevis på 105 millioner kroner vil gi banken rom for å vokse med inntil en milliard i utlån i året. Samtidig vil egenkapitalbevisene bidra til å styrke bankens egenkapital og soliditet.

For at vi sammen skal videreutvikle et godt lokalsamfunn og næringsliv til beste for deg og lokalmiljøet inviterer vi alle med på laget. Egenkapitalbevisene vil etter planen kunne omsettes på Merkur Market, slik at alle kan kjøpe og selge via mobilen. Egenkapitalbevis gir banken flere eiere og mer kapital. Vi håper de nye eierne også bidrar med kompetanse og erfaring i tillegg til kapitalen. Ambisjonen er å gi et konkurransedyktig utbytte hvert år slik at eierne av egenkapitalbevisene ser på investeringen som attraktiv.

Åpent møte
Tirsdag 14. november kl. 18.30 inviterer banken til et åpent informasjonsmøte på Lillestrøm Kultursenter, for alle som er interessert i egenkapitalbevis i LillestrømBanken.Denne pressemeldingen er ment å gi en kort oversikt over banken og den planlagte emisjonen av egenkapitalbevis, men gir imidlertid ikke alene tilstrekkelig grunnlag til å ta stilling til om man vil investere i egenkapitalbevis i LillestrømBanken eller ikke. Alle som ønsker å investere, eller vurderer å investere i LillestrømBanken, må gjøre det ved å lese Prospektet og følge Prospektets anvisninger. Informasjonen i denne pressemeldingen er kun av overordnet karakter og erstatter ikke Prospektet, som representerer tegningsgrunnlaget for tilbudet av egenkapitalbevis. Det er risiko knyttet til en investering i LillestrømBanken. Videre vil statsborgere fra, eller personer bosatt i, enkelte andre jurisdiksjoner enn Norge være avskåret fra å bestille egenkapitalbevis. En nærmere beskrivelse av risikofaktorer og restriksjoner for deltakelse i tilbudet er å finne i Prospektet. Prospektet som er datert 2. november 2017 kan lastes ned fra bankens hjemmesider www.lillestrombanken.no eller fås utlevert ved henvendelser i banken.