Banken vokser og er solid etter en vellykket emisjon

Romerike Sparebank leverer et godt resultat, stor vekst på innskudd og noe moderat vekst på utlån. Bankens resultat før skatt utgjør 71,9 millioner kroner for første halvår, relativt stabilt sammenliknet med fjorårets 76,7 millioner kroner, kan en fornøyd Adm. banksjef Siri Berggreen fortelle. Egenkapitalavkastningen er 9,1 prosent per 30. juni, ned fra 11,3 prosent sammenliknet med første halvår i fjor.
 
Bankens forretningskapital passerer for første gang 15 milliarder kroner, og forvaltningskapitalen bikker 12 milliarder kroner. Veksten er viktig for oss, og i sommer fikk banken innvilget søknad fra Finanstilsynet om å slå seg sammen med Blaker Sparebank, hvilket betyr at vi blir ytterligere større fom. oktober måned. Størrelse er viktig i vår bransje og gir rom for å styrke konkurransekraften over tid, sier Berggreen.
 
Brutto utlån inklusive lån i EBK, er 12,3 milliarder kroner per 30. juni, en økning på 656 millioner kroner (5,6 prosent) de siste 12 måneder. 9,6 milliarder kroner i utlån er til privatkunder og 2,68 milliarder kroner er næringslån. Lån til privatkunder er økt med 387 millioner kroner eller 4,2 prosent siste året. Næringslån er økt med 269 millioner kroner, som tilsvarer 11,2 prosent siste 12 måneder. En samlet vekst på nivå med markedet, og bankens ambisjoner om videreføring av høy vekst opprettholdes, kan Berggreen bekrefte.
 
Banken befinner seg i et voksende og sterkt marked, og det skal vi ta vår del av. Innskuddsveksten holder seg høy siste året, og gir en ønsket styrking av innskuddsdekningen forteller banksjefen. Innskudd fra kunder per 30. juni er 8,3 milliarder kroner, som er en økning på 1,52 milliarder kroner (22,5 prosent) siste året.

Høyere rentenetto, stort utbytte og økte driftskostnader

Bankens netto renteinntekter økte med 12,4 millioner kroner første halvår i år, sett opp mot fjorårets første halvår. Netto andre driftsinntekter er redusert med 0,6 millioner kroner sammenliknet med fjoråret. Renteporteføljen gir et urealisert tap på 6,3 millioner kroner, mens høyt utbytte på 20 millioner kroner fra Eika Gruppen AS bidrar positivt, sier Berggreen. 
 
Driftskostnader er økt med 8,9 millioner kroner. Kostnadene har økt som følge av høyere bemanning, IKT- og markedskostnader. Forberedelser til sammenslåing med Blaker Sparebank og konvertering til ny kjernebank løsning hos TietoEvry øker også bankens kostnader, men vi ser på det som en investering i fremtiden som skal gi oss lavere kostnader. Kostnad/inntektsforhold siste 12 måneder er 47,5 prosent, noe svakere enn sammenliknbart tall for ett år siden som var 45,0 prosent, sier Adm. banksjef. 
 
Berggreen bekrefter at nivået på konstaterte tap er svært lavt, og lave er også misligholdte og kredittforringede engasjementer, selv om det registreres en økning fra 45 millioner kroner til 67 millioner kroner siste 12 måneder, sier Berggreen. Å være tidlig på banen med god rådgivning og dialog med kundene er ekstra viktig for oss i tider med økte renteforventninger og økt prisvekst i markedet. 

Vellykket fortrinnsrettet emisjon

Banken avsluttet en vellykket fortrinnsrettet emisjon på 200 millioner kroner i juni måned, og banken er godt kapitalisert og klar for videre vekst. Berggreen kan fortelle at banken økte antall eiere av bankens egenkapitalbevis til 614 eiere per 30. juni fra 365 eiere per 31. mars. Totalt har banken utstedt over 2,8 millioner egenkapitalbevis, og eierbrøken er økt fra 10,85 prosent til 24,85 % siste kvartal. Vi er fornøyde med økningen i antallet investorer både lokalt og blant ansatte i både Romerike Sparebank og Blaker Sparebank, som nå snart er EN ny bank, som skal jobbe for å sette kapitalen i arbeid fremover, avslutter Adm. banksjef med.