Bankens resultat før skatt utgjør 56,4 millioner kroner etter 1. kvartal, og er en bedring fra fjorårets resultat på 37,1 millioner kroner. Adm. banksjef Siri Berggreen forklarer at netto renteinntekter har økt etter rentehevinger og utlånsvekst siste året, samtidig som bankens kostnader er redusert som følge av et mer normalisert kostnadsnivå uten kostnader til fusjon og kjernebankbytte.

Resultat etter skatt ender på 42,9 millioner kroner, som gir en egenkapitalavkastning p.a., justert for fondsobligasjon, på 7,9 prosent, opp fra fjorårets 5,6 prosent. For investorer av bankens egenkapitalbevis betyr resultatforbedringen at resultat etter skatt per egenkapitalbevis utgjør kr. 2,58, og er høyere enn 1. kvartal i fjor hvor resultatet var kr. 1,82 per egenkapitalbevis.

BORI samarbeid og LSK sponsoravtale gir vekst i utlån til privatkunder

Vi vokser på utlån blant privatkunder, mens det er en mindre nedgang i utlånsveksten blant næringskunder i 1. kvartal. Bankens brutto utlån, inklusive lån i Eika Boligkreditt, er 17,4 milliarder kroner per 31. mars 2024, en økning på 824 millioner kroner (5,0 prosent) de siste 12 måneder. 13,36 milliarder kroner (andel 76,7 prosent) er utlån til privatkunder og 4,06 milliarder kroner (andel 23,3 prosent) er næringslån. Lån til privatkunder har økt med 495 millioner kroner siste året, som tilsvarer en årlig vekst på 3,8 prosent. Næringslån har økt med 328 millioner kroner, og tilsier en årlig veksttakt på 8,8 prosent.

Banken er solid, og har rom for videre vekst sier Berggreen, vi er godt posisjonert i en region i sterk vekst, og har en strategi om fortsatt vekst på Romerike. Vi opplever at samarbeidet med BORI gir oss økt kundegrunnlag og at lokalt samarbeid er positivt. Videre merker vi at fotball og LSK-sponsor-avtalen skaper økt engasjement både blant kunder og ansatte. Vi stiller rett som det er opp på jobb i LSK-fotballdrakt, og ser betydningen av det å ha bankens navn på brystet – det skaper stolthet, forteller en stolt Siri Berggreen.

Lokalbidraget

Vi engasjerer oss aktivt i lokalsamfunnet gjennom sponsing og gaver, som en del av at Romerike Sparebank skal være den mest samfunnsengasjerte banken på Romerike, sier Adm. banksjef.

Vårt mål er å bidra til å skape trivelige og levedyktige lokalsamfunn ved å tilbakeføre en del av bankens overskudd til lag og foreninger. Vi er overbevist om at et blomstrende foreningsliv er nøkkelen til god trivsel. Banken har siden oppstarten av Lokalbidraget i 2015 fordelt over 40 millioner kroner til lokale lag og foreninger på Romerike. I år skal det deles ut rekordstort beløp gjennom Lokalbidraget, med til sammen 6,25 millioner kroner, forteller Berggreen.

I første runde, skal 5 millioner kroner, deles ut til foreninger innen kultur og idrett, som representerer den største delen av foreningslivet på Romerike. Totalt er det 165 prosjekter i denne runden. Bankens kunder bestemmer hvordan pengene skal fordeles, ved å stemme på sin favoritt i mobil- eller nettbanken. Alle stemmer er avgjørende for foreningene og deres prosjekter, da potten blir fordelt basert på antall stemmer. - Vi kaller dette for verdens beste dugnad, og det er mange flotte prosjekter innen kultur og idrett som ønskes finansiert, så her bør alle klare å finne en forening som de kan heie litt ekstra på, sier en stolt adm. banksjef. Heier du på lokalmiljøet der du bor, og er kunde i Romerike Sparebank – bruk stemmen din på Lokalbidraget.

Romerike Sparebank satser videre på Romerike

Vi jobber med å etablere oss på Råholt sammen med Aktiv Eiendomsmegling og er på jakt etter dyktige rådgivere som vil være med å bygge et sterkt team, sier Berggreen. Romerike som region er i sterk utvikling, og vi har en strategi om fortsatt vekst og har kapital til å vokse både med person- og næringskunder. For banken er det viktig å være med på utviklingen som skjer i hele regionen og samarbeide for å bidra slik at vår region har en robust og relevant lokalbank også i fremtiden, avslutter Adm. banksjef Siri Berggreen med.

Hovedpunkter

  • Banken har i 1. kvartal et resultat før skatt på 56,4 millioner kroner (37,1 millioner kroner).
  • Ved utgangen av 1. kvartal er konsolidert ren kjernekapitaldekning 19,9 prosent, ned fra 20,0 prosent per 31.12.2023. Banken er godt kapitalisert.
  • Resultat etter skatt for 1. kvartal gir en egenkapitalavkastning p.a., justert for fondsobligasjon, på 7,9 prosent (5,6 prosent).
  • Banken har en 12 måneders vekst i brutto utlån, inkludert lån i Eika Boligkreditt, på 5,0 prosent (10,0 prosent), tilsvarende 824 millioner kroner (1.208 millioner kroner). Brutto utlån, inkludert lån i Eika Boligkreditt, utgjør 17,4 milliarder kroner.
  • Kostnad / inntektsforhold siste 12 måneder er 44,1 prosent, en bedring sammenliknet mot fjorårets 49,4 prosent.
  • Banken har en forvaltningskapital inkludert lån i Eika Boligkreditt på 20,5 milliarder kroner, en økning siste året på 1,1 milliarder kroner eller 5,6 prosent.