Banken økte resultatet i siste kvartal av 2022. Resultat før skatt for 2022 endte på 146,1 millioner kroner. Resultatet speiler Romerike Sparebanks opptjening frem til 30.09.2022, og sammenslått bank fra og med 01.10.2022 og ut året. Det er et bedre kroneresultat enn fjoråret, og tatt fusjonen i betraktning er dette et resultat vi er godt fornøyde med, smiler banksjef Siri Berggreen.

Vi rigger oss for fremtiden

Den store hendelsen i banken i løpet av fjoråret var naturlig nok sammenslåingen mellom Blaker Sparebank og Romerike Sparebank. 4. kvartal 2022 er vårt første kvartal som ny bank. Kostnad/inntektsforholdet for 2022 endte på 48,0 prosent. Det er noe høyere kostnader enn hva vi er vant med, men vi skor oss for fremtiden forteller Siri Berggreen. Korrigert for kostnader til fusjon og overgang til nye datasystemer er kostnad/inntektsforholdet 43,9 prosent.

Som et resultat av fusjonen har kompetansen i banken blitt styrket. Vi stiller sterkere til å vokse i tiden fremover. Dette gjelder spesielt teamene som jobber med bedriftsmarkedet og forsikring, samt etablering av nytt AHV-team. Teamet som jobber markedsrettet er også utvidet, noe som bidrar til å nå målet vårt om å være den mest samfunnsengasjerte banken.

Gode rådgivere bidrar til vekst

Banken har 19,1 milliarder kroner i forvaltningskapital per 31.12.2022, inkl. lån i Eika Boligkreditt. Dette er en milepæl for banken, vi har aldri vært større. Vi hadde en økning det siste året på 5,1 milliarder kroner, hvorav Blaker Sparebank utgjorde 3,75 milliarder kroner. Dyktige rådgivere har bidratt til dette resultatet gjennom rask hjelp og relevant rådgiving til kundene. Det er vi stolte over.

Tidligere i 2022 ble det avholdt en emisjon, der vi hentet inn over 200 millioner kroner. Det er godt å oppleve at markedet tror på oss. Vi har også et mål om å være den mest attraktive arbeidsgiveren innen bank og finans på Romerike, og da er det ekstra gledelig at over 60 prosent av våre ansatte har valgt å kjøpe egenkapitalbevis i banken.

Sterkere sammen

Resultat etter skatt per 31.12.2022 ga en egenkapitalavkastning for året, justert for fondsobligasjon, på 7,6 prosent. Prosentsatsen går ned som følge av økt egenkapital.

Vi er godt kapitalisert og solide etter emisjonen. Per 31.12.2022 var konsolidert ren kjernekapitaldekning 19,8 prosent, en økning på 3,8 prosent fra samme tidspunkt året før. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å vokse, sier Siri Berggreen.

Banken har vokst med 8,1 prosent i brutto utlån (inkludert lån i Eika Boligkreditt). Dette er bedre enn markedsveksten, og viser at vi oppleves som en trygg partner for kundene våre.

Egenkapitalbeviseiernes andel av årsresultatet utgjør 19,0 millioner kroner, det utgjør 6,71 kroner per egenkapitalbevis. Styret foreslår et kontantutbytte på 6,70 kroner per egenkapitalbevis. Representantskapet behandler forslaget i sitt årsmøte 29.03.2023, planlagt utbetaling av utbyttet er satt til onsdag 12. april. Det er godt å gi tilbake til de som heier på oss.

For deg og lokalmiljøet

Som nevnt innledningsvis er et av målene våre å være den mest samfunnsengasjerte banken. Engasjement skal vi vise på mange måter, både ved tilstedeværelse og samarbeid. Gaver er en annen måte vi viser vårt engasjement for lokalmiljøet på. For 2023 foreslår styret at det avsettes 9,5 millioner kroner til gavefondet. Dette er den høyeste summen i bankens historie, og gir oss mulighet til å vise at vi er banken for hele Romerike. Både for deg som bor her eller jobber her.

Gjennom hele det foregående året har kundemassen vår vokst. Vi ser frem til er nytt år med tilstedeværelse for kunden, lokal forankring i vårt markedsområde og personlig rådgiving til det beste for kunden.