Sterkt resultat så langt i 2017
Resultat etter skatt hittil i år er 49,9 millioner kroner, mot 48,6 millioner kroner i samme periode i 2016.
-Sett opp imot resultatet i fjor som var påvirket av engangsinntekt fra salg av Visa Europe LTD på 4,7 millioner kroner, er vi svært fornøyd med å ha et sterkere resultat i år, sier Adm. banksjef Berggreen. Underliggende drift viser også en bedring per tredje kvartal 2017, med kostnad/inntektsforhold på 47,8 prosent, mot fjorårets 48,2 prosent.

Økt utlånsvolum og økt rentenetto
Rentenetto hittil i år er 8,7 millioner kroner høyere enn samme periode i 2016. -Økt utlånsvolum bidrar positivt til høyere rentenetto i kroner, til tross for lavere rentemargin, sier Siri Berggreen.

Lave tap på utlån bidrar positivt
Tap på utlån er netto kostnadsført med 1,9 millioner kroner hittil i år, mot en netto kostnad på 3,7 millioner kroner i samme periode i 2016. -Vi har en sterk utlånsvekst, samtidig som tapene fortsetter å være lave. Netto problemlån er også redusert siste året. Det er en utvikling vi er godt fornøyd med, sier Berggreen.

Vekst i forvaltningskapitalen
Forvaltningskapitalen i banken er 7,1 milliarder kroner, og har økt med 0,7 milliarder kroner (11,7 prosent) siste 12 måneder.
Utlån på egen bok utgjør nå 6,1 milliarder kroner, hvorav 1,27 milliarder kroner er lån til næringskunder. Utlån til privatmarkedet er økt siste 12 måneder med 539 millioner kroner, hvorav 81 millioner kroner i tredje kvartal. -Veksten i næringslån er det siste året på 330 millioner kroner, sier Berggreen.  I tredje kvartal ble volumet redusert med 40 millioner kroner, som følge av innfrielser ved realisering av eiendomsprosjekter.

Finansiering og styrket soliditet
Innskudd er økt med 178 millioner (3,9 prosent) kroner siste 12 måneder, og utgjør 4,7 milliarder kroner. Høy utlånsvekst i egen bok siste 12 måneder reduserer innskuddsdekningen fra 86,0 prosent til 76,7 prosent.
Egenkapitalen utgjør 641 millioner kroner, inkludert resultat hittil i år. -Banken er godt kapitalisert og oppfyller gjeldende lovkrav, sier Berggreen. Ren kjernekapitaldekning er økt med 0,3 prosentpoeng i løpet av tredje kvartal til 17,0 prosent, som følge av reduksjon i risikovektet balanse. Resultat per 30.06.2017, på 36 millioner kroner, har vært gjenstand for en begrenset revisjon, og medregnes i kapitaldekningstallene per 30.09.2017.

Etablering av eierandelskapital
Bankens generalforsamling besluttet 9. oktober å etablere eierandelskapital ved å utstede 1 million egenkapitalbevis. Det er etablert et garantikonsortium på 105 millioner kroner som sikrer fulltegning i emisjonen. 
Bakgrunnen for emisjonen er å kunne opprettholde målsetningen om fortsatt god og balansert vekst, å la lokale eiere ta del i verdiskapningen og å videreutvikle vårt gode forhold til lokalt næringsliv. Eierandelskapitalen tilfører ny kjernekapital som styrker bankens muligheter til å realisere fremtidige mål.  LillestrømBanken skal fortsette å styrke posisjonen som lokalbank på Romerike, sier adm. banksjef.

Les hele rapporten for 3. kvartal 2017