Godt resultat første halvår 2017
Resultat etter skatt hittil i år er 36,0 millioner kroner, mot 35,7 millioner kroner i samme periode i 2016. Andre kvartal 2016 var påvirket av inntekter fra salg av Visa Europe LTD.

Kostnad/inntektsforhold hittil i år er på samme nivå som i fjor, og utgjør 46,7 %. 

-Vi er godt fornøyd med resultatet, hvor et sterkt utbytte fra Eika Gruppen AS bidrar betydelig, sier Siri Berggreen. 

Økte driftsinntekter og høyt utbytte

Rentenetto i første halvår er 4,8 millioner kroner høyere enn samme periode i 2016. 

-Økt utlånsvolum siste året bidrar til høyere rentenetto i kroner, til tross for lavere rentemargin, sier Berggreen. 
Netto andre driftsinntekter er 1,5 millioner kroner høyere enn i første halvår 2016. Høy utbyttegrad fra Eika Gruppen bidrar til økt utbytte, mens reduserte marginer på lån i Eika Boligkreditt reduserer provisjons-inntektene.

Økte driftskostnader
Driftskostnader første halvår er 3,1 millioner kroner høyere enn for første halvår 2016. Økningen skyldes blant annet finansskatt, som øker personal-kostnadene, og investeringer i IKT.

Lave tap på utlån bedrer resultatet
Tap på utlån er netto kostnadsført med 0,7 millioner kroner, mot en netto kostnad på 3,7 millioner kroner i første halvår 2016. 

-Vi har en sterk utlånsvekst, samtidig som tapene er lave og netto problemlån er redusert siste året. Det er en utvikling vi er godt fornøyd med, sier Berggreen fornøyd.

Sterk utlånsvekst siste året
Ved utgangen av 1. halvår har banken en forvaltningskapital inkludert lån i Eika Boligkreditt på 8,6 milliarder kroner, en økning siste året på 0,9 milliarder kroner.
Banken har utlån inkludert lån i Eika Boligkreditt på 7,5 milliarder kroner, en økning siste 12 måneder på 1,2 milliarder kroner (18,8 prosent).

-Med både lav rente og lav arbeidsledighet og mange nye boliger i regionen, bidrar dette til vekst. Banken tar sin del av denne veksten, som er i tråd med vår strategi, sier Berggreen.
Utlån til privatmarkedet er økt siste året med 798 millioner kroner, og næringslån med 391 millioner kroner.

Finansiering og soliditet
Innskudd er økt med 170 millioner kroner siste året og utgjør 4,9 milliarder kroner. 
-Den sterke utlånsveksten siste året reduserer innskuddsdekningen fra 93,4 % til 80,6 %, sier Berggreen. 

Banken er godt kapitalisert og oppfyller gjeldende lovkrav. Ren kjernekapital er 16,7 %. Resultat hittil i år er medregnet i tallene, og bidrar til å løfte nivået, mens utlånsvekst på egen balanse og engangseffekt fra revidering av risikovekt på næring trekker ned.
-Det kreves gode resultater for å ha tilstrekkelig med kapital, slik at vi kan bidra til vekst og utvikling i vårt markedsområde, sier banksjefen.

Samfunnsengasjement
Banken engasjerer seg for å bidra til god utvikling i en region med sterk vekst. Byfesten er et arrangement som engasjerer langt utover byens grenser. Og som generalsponsor for Byfesten i Lillestrøm, bidrar banken til å videreføre arrangementet i perioden frem til og med 2019.

-Vi ser i avisen at Nebbenfestivalen søker etter en banksponsor, og vi vil absolutt vurdere dette nærmere, hvis vi får en henvendelse, sier Berggreen. 
Byen og regionen trenger gode arenaer som bygger stolthet og engasjement.

Gave til byen
LillestrømBanken fylte 130 år 29. juni som ble markert ved å gi en eBenk med Wifi og ladepunkt for mobil i gave til Torvet i byen. 

-Banken håper at dette blir et attraktivt tilbud til både innbyggere og besøkende, når den kommer på plass til skolestart, sier banksjefen.
I 2017 skal LillestrømBanken fortsette å styrke posisjonen som lokalbank på Romerike. I et godt lokalt markeds-område skal vi være banken for kunder med hjertet i lokalmiljøet, med fokus på bankens kundeløfte: 

LillestrømBanken – for deg og lokalmiljøet