Eika Spar er et aksjefond som investerer i selskaper over hele verden notert på børs eller regulerte markedsplasser. Normalt er fondet investert med en fordeling på 1/3 norske aksjer, 1/3 nordiske aksjer og 1/3 globale aksjer. Eika Spar hadde en avkastning på +0,91 % i april måned, hvilket er 0,14 % bedre enn referanseindeksen som endte opp 0,77 %. Fondet er med det 1,47 % foran sin referanseindeks hittil i år.

Makro                                                                                                                                                                                                                                                                           

Aksjemarkedet gjennom april var som en ganske lunken og småsur start på våren. Det globale aksjemarkedet falt med 1,7 % (målt med MSCI verdensindeksen i USD). I Norden var avkastningen god sammenlignet med det brede bildet, mot de brede indeksene for verden, Europa og USA, som alle falt. Målt i lokal valuta var Norge det sterkeste markedet med en oppgang på 4,5 %, drevet av energi og råvaresektorer. Finland steg 2,5 % og Sverige steg med 2 %. Danmark var det eneste markedet som endte i minus i april med en nedgang på 2,4 %.        

Tilstanden i amerikansk økonomi ser fortsatt lys ut og er blant annet drevet av forbrukernes fortsatte evne og vilje til å bruke penger til tross for høye priser. Et svært sterkt arbeidsmarked samt en positiv reallønnsvekst danner grunnlaget for at forbruket holdes oppe. Til tross for at inflasjonen har falt betydelig det siste året har også inflasjonen vist seg å være mer seiglivet enn forventet. Dette har sementert en “høyere for lengre” holdning fra Federal Reserve hvor man fortsatt ser et behov for å ha stramme finansielle forhold for å kjøle ned økonomien gradvis. En nedkjøling vil komme i form av lavere etterspørsel etter arbeidskraft, mer moderat lønnsvekst, lavere forbruk og lavere aktivitet i privat sektor. Arbeidsmarkedet i USA viser tegn til å få en bedre balanse mellom etterspørsel og tilbud noe som vil være viktig for å få redusert lønnsinflasjonen over tid. Samlet sett har dette har ført til at markedets forventninger om rentekutt har falt de siste månedene. Signalene fra den amerikanske sentralbanken er fortsatt at de må se en mer stabil nedgang i inflasjonen mot 2 %- målet uten at arbeidsledigheten stiger kraftig før de gjør noe med styringsrenten. Det er fortsatt en risiko for at en uventet sterk svekkelse i arbeidsmarkedet vil kunne kreve en raskere pengepolitisk respons enn det de ser for seg i dag. Utviklingen i styringsrenten fremover vil derfor være svært avhengig av makroutviklingen fremover.

Råvarer har generelt hatt en sterk utvikling i april. Dette gjelder spesielt metaller. Olje hadde en volatil måned styrt av den spente situasjonen i Midtøsten. Irans gjengjeldelse på Israel og usikkerheten dette medførte viste seg imidlertid å være en topp i oljeprisen. Oljeprisen endte ned ca. 4 USD per fat, mens gassprisen i Europa er opp ca. 9 % for måneden.

Aksjer

Global 

Den globale aksjeporteføljen hadde gjennom måneden en avkastning på -1,71 % målt i norske kroner som var 0,03 % lavere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på -1,68 % målt i norske kroner. Hittil i 2024 har fondet dermed en avkastning i norske kroner på 12,66 % som er 1,67 % lavere enn MSCI World som har en avkastning på 14,33 %.

Norge

Nordic Semiconductor ble den sterkeste bidragsyteren i det norske fondet i april. De leverte tall for første kvartal som var på linje med forventningene i markedet, og kunne meddele at problematikken med høye varelagre i verdikjeden er over. Selskapet står nå foran en ny sykel og løfter inntjeningsforventningene fremover. Aksjen steg 39 % i april. 

Norsk Hydro steg 16 % i april måned etter et kraftig løft i aluminiumsprisen. Selskapet sikrer priser 6 -12 måneder frem i tid hvilket bidrar til høyere inntjeningsforventninger i andre halvår, samt 2025. Aluminiumsprisene steg på bakgrunn av sanksjoner mot russisk aluminium i Europa.

Kongsberg Gruppen la også frem sterke tall fra årets første kvartal. De øker topplinjekapasiteten med den nye fabrikken på Kongsberg, samt øke marginene gjennom effektivisering av leveranser. I tillegg skal de venter de på klarsignal for å bygge ut kapasitet i USA. Kongsberg Gruppen er nå et helintegrert teknologiselskap med strukturelle makrotrender i ryggen – og endte opp 4,87 % i april.

Autostore leverte også tall i april. Topplinjen kom inn langt under det markedet forventet seg, mens ordreinntaket var høyere – noe tvetydig fra et aksjemarkeds ståsted. Sammen med frykt for nedsalg fra en av selskapets største aksjonærer, endte aksjen ned 19,92 % i april måned. 

Norden 

Legemiddelselskapet AstraZeneca var den sterkeste bidragsyteren i porteføljen gjennom april med en oppgang på 14,1 % målt i norske kroner. Selskapet rapporterte nylig sterke resultater for første kvartal, blant annet drevet av økt salg av produkter innenfor kreftbehandling. Et annet legemiddelselskap, Novo Nordisk, bidro også positivt med en oppgang på 3,6 % i april, støttet av økende volumer innenfor fedmebehandling. Alfa Laval, et industriselskap som blant annet leverer varmevekslere, separatorer og pumper, var opp    13,8 % etter en sterk rapport for første kvartal.
 
På den negative siden var logistikkselskapet DSV ned 9,8 % gjennom måneden. Volumene i fraktmarkedet har nå vært svake i en lenger tid, og vi forventer at en normalisering i markedet vil kunne gi støtte til DSV fremover. Volvo, som produserer lastebiler, falt i april 3 % etter at Geely solgte en del av aksjene sine i selskapet. Forsvarsselskapet Saab falt 7,2 % i april til tross for at selskapet leverte gode marginer og sterk ordreinngang i årets første tre måneder. Til tross for denne nedgangen er Saab opp 45 % hittil i år. 

 

Vinnere                                                                                                                                                                                                                                                                       

  • Nordic Semiconductor  39,11 %                                                                                                                                                                                                                 
  • Norsk Hydro                           15,69 %                                                                                                                                                                                                                     
  • Astra Zeneca                           14,08 %                                                                                                                                                    

Tapere                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  • Autostore Holding AS            -19,89 %                                                                                                                                                                                                                   
  • Tomra Systems                       -17,72 %                                                                                                                                                                                                               
  • DSV Panalpina A/S                -  9,72 %                                      

 

 

 

 

 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.