Den globale aksjeporteføljen hadde i desember en avkastning på -4.53% målt i norske kroner som var 0.73% høyere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på -5.26% målt i norske kroner. For året som helhet hadde fondet en avkastning på -6.67%  etter kostnader, som er 1.78% bedre enn referanseindeksen som har gitt en avkastning på -8.47%. Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend.

Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som relativt til markedet for øvrig er priset på historisk attraktive nivåer tilsvarende de man så under finanskrisen og før dot.com boblen sprakk ved årtusenskiftet. Verdieksponeringen var viktigste bidragsyter til relativ avkastning i desember, mens eksponeringen mot trend (momentum) bidro negativt gjennom måneden.  

De fleste sentralbanker fortsatte i desember sin inflasjonskamp ved å øke rentene. De kommuniserte samtidig at de ser for seg videre innstramninger og en fortsatt stram pengepolitikk gjennom store deler av 2023, men at de forventer at takten og størrelsen på renteøkningene vil kunne reduseres dersom inflasjonstallene fortsetter å moderere seg.

Den amerikanske sentralbanken økte også styringsrenten med 0.5%, noe som var en mindre økning enn i de foregående rentemøtene, men signaliserte samtidig at de forventer at rentenivået vil bli liggende på et høyt nivå gjennom 2023. En viktig grunn for dette er at de frykter at inflasjonen har bitt seg fast på et høyt nivå, at arbeidsmarkedet fortsatt er svært stramt og at lønnsveksten er høy. 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.