Markedsutvikling     

Det globale aksjemarkedet har vært sterkt gjennom hele første kvartal med en oppgang for kvartalet totalt sett på +9,9 % målt ved MSCIs verdensindeks. Målt fra slutten av den siste konsolideringsfasen som endte i oktober har markedet steget +26,6 %, og den sterke trenden fortsatte i mars med en oppgang på +3,2 %. Det amerikanske markedet (S&P500) steg i mars +3,2 %, og de største europeiske markedene Frankrike (CAC 40), Tyskland (DAX) og Storbritannia (FTSE 100) steg henholdsvis +3,6 %, +4,6% og +4,8 %.  I Asia steg Japan (Nikkei) +3,7 %, Australia (S&P/ASX 200) steg +3,5 % og Hong Kong (Hang Seng) steg marginalt +0,6 % (alle tall i lokal valuta). Norske kroner svekket seg -1,8 % mot dollar i mars, slik at markedsavkastningen i norske kroner ble noe høyere enn målt i lokal valuta.

Resultater

Den globale aksjeporteføljen hadde gjennom måneden en avkastning på 5,55 % målt i norske kroner som var 0,54 % høyere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World, som hadde en avkastning på 5,02 % målt i norske kroner. Hittil i 2024 har fondet dermed en avkastning i norske kroner på 14,63 % som er 0,96 % lavere enn MSCI World som har en avkastning på 15,58 %. 

Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som relativt til markedet er priset på svært attraktive nivåer. Den viktigste positive bidragsyteren til differanseavkastningen i mars var eksponeringen mot verdiselskaper, mens den viktigste negative bidragsyteren var eksponeringen mot mindre selskaper. 

Amerikansk økonomi vokser fortsatt godt, med et sterkt arbeidsmarked og moderat lønnsvekst. Inflasjonen fortsetter å moderere seg, og de siste inflasjonstallene kom inn som forventet. Samlet sett har dette har ført til at markedets forventninger om rentekutt har falt de siste månedene. Dette er også i tråd med signalene fra den amerikanske sentralbanken etter rentemøtet før påske hvor de må se en mer stabil nedgang i inflasjonen mot 2 %-målet, uten at arbeidsledigheten stiger kraftig før de gjør noe med styringsrenten. Median anslaget for medlemmene i den pengepolitiske komiteen (FOMC) ble liggende på tre rentekutt i 2024. Den amerikanske sentralbanksjefen minnet også igjen om at deres mandat både omfatter å holde en lav og stabil prisvekst samtidig som de skal oppnå maksimal sysselsetting. Disse to hensynene kan ofte gå mot hverandre, noe som innebærer at utviklingen i styringsrenten fremover vil være svært avhengig av makroutviklingen fremover. Sentralbanksjefen understreket også risikoen for at en uventet svekkelse i arbeidsmarkedet vil kunne kreve en raskere pengepolitisk respons enn det de ser for seg i dag. Aksjemarkedet var sterkt også i mars, med en fortsatt oppgang i et bredere utvalg av selskaper og sektorer enn det man så gjennom 2023, hvor en stor del av oppgangen var drevet av de aller største selskapene og selskaper knyttet til kunstig intelligens.  

Sektorene som bidro mest til avkastningen gjennom måneden var finans, teknologi og sykliske forbruksvarer. Ingen sektorer bidro negativt i mars

Selskapene som bidro mest til positiv avkastning i mars:

  • Nvidia Corp.             +0,50 %
  • Alphabet Inc.            +0,21 %
  • Microsoft Corp.        +0,17 % 

Selskapene som bidro mest til negativ avkastning i mars:

  • Apple Inc.                    -0,11 %
  • Powell Industries Inc.  -0,04 %
  • Jeronimo Martins         -0,03 % 

 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.