Fornøyd med at flere velger oss som bank

Bankens resultat før skatt utgjør 23,2 millioner kroner for første kvartal, relativt stabilt sammenliknet med fjorårets 25,0 millioner kroner, kan Adm. banksjef Siri Berggreen fortelle. Veksten i både utlån og innskudd fortsetter, og vi er svært glad for at stadig flere velger å bli kunde i banken.

Bankens utlån har for første gang bikket 12 milliarder kroner, og brutto utlån inklusive lån i EBK, er 12,1 milliarder kroner per 31. mars, en økning på 670 millioner kroner (5,8 prosent) de siste 12 måneder. 9,5 milliarder kroner (78,4 prosent) i utlån er til privatkunder og 2,6 milliarder kroner (21,6 prosent) er næringslån. Lån til privatkunder er økt med 517 millioner kroner siste året. Næringslån er økt med 152 millioner kroner. En samlet vekst på nivå med markedet, og bankens ambisjoner om videreføring av høy vekst opprettholdes, kan Berggreen bekrefte. Banken befinner seg i et voksende og sterkt marked, og det skal vi ta vår del av.

Vi har hatt en formidabel vekst i innskudd siste året, noe som gir en ønsket styrking av innskuddsdekningen forteller banksjefen. Innskudd fra kunder per 31. mars er 7,9 milliarder kroner, som er en økning på 1,66 milliarder kroner (26,5 prosent) siste året. Innskuddsprosenten øker til 85,6 prosent fra 72,2 prosent for ett år siden.

Og fortsatt vekst på utlån til tross for usikre tider, sier Adm. Banksjef Siri Berggreen.

Økte inntekter og økte kostnader forbundet med vekst

Bankens netto renteinntekter økte med 4,25 millioner kroner første kvartal i år, sett opp mot fjorårets første kvartal. Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, falt siste 12 måneder fra 1,69 prosent til 1,65 prosent for første kvartal 2022, men har en positiv utvikling etter renteheving. Netto andre driftsinntekter er redusert med 2,5 millioner kroner, og urealisert tap i renteporteføljen på 2,5 millioner kroner forklarer endringen, sier Berggreen. 

Bankens driftskostnader er økt med 2,9 millioner kroner. Kostnadene har økt som følge av høyere bemanning, IKT-kostnader og økt aktivitetsnivå, sammenliknet med første kvartal i 2021. Bankens kostnad/inntektsforhold siste 12 måneder er 47,0 prosent, noe svakere enn sammenliknbart tall for ett år siden som var 45,9 prosent. 

Egenkapitalavkastningen ble på 5,7 prosent, ned fra 6,9 prosent sammenliknet med første kvartal i fjor. 

Berggreen bekrefter at nivået på konstaterte tap er svært lavt, og lave er også misligholdte og kredittforringede engasjementer, selv om det registreres en marginal økning siste året blant kunder i bankens personmarked. Bedriftsavdelingen er opptatt av å ha en god dialog og rådgivning av bedrifter med lån, som kan tenkes av å bli påvirket av krigsutbruddet i Ukraina, sier Berggreen. God rådgivning og tilstedeværelse for kundene i tider med usikkerhet er ekstra viktig for oss.

Utbytte på 8,4 millioner kroner ble utbetalt 8. april, og ny emisjon er på vei

Generalforsamlingen vedtok at kr 8,40 per egenkapitalbevis utbetales i kontantutbytte. Bankens investorer fikk pengene på konto i april, rett i forkant av påskeferien. Utbyttet tilsvarer en direkte avkastning på 4,7 prosent, forteller Berggreen. Banken er i prosess med en fortrinnsrettet emisjon på 200 millioner kroner, med planlagt oppstart av tegning mandag 30. mai. Emisjonen er garantert av et knippe garantister som banken har med på lag, noe vi setter svært stor pris på, sier Berggreen. Emisjonen krever godkjennelse fra Finanstilsynet, som har søknaden under behandling i disse dager. 

Banken har planer om et åpent informasjonsmøte tirsdag 31. mai hvor det blir gitt informasjon om emisjonen, herunder tegningsprosessen og kjøp og salg av tegningsretter. Det er viktig for oss å være til stede, samt gi god informasjon til dagens og nye investorer av bankens egenkapitalbevis, avrunder banksjefen med. Vil du benytte anledningen til å eie en del av lokalbanken din, så har du muligheten nå.