Banken fortsetter med en sterk utlånsvekst per 3. kvartal. Innskuddene øker mer enn utlånsveksten, og innskuddsdekningen styrkes. Resultat før skatt utgjør 109,7 millioner kroner mot 76,7 millioner kroner per Q3 2020. Resultat etter skatt er 87,0 millioner kroner mot 61,7 millioner kroner per Q3 2020.

Økt resultat siste året

Resultatet hittil i år er 33,1 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor, hvor resultatet var preget av negative effekter av covid-19 pandemien forklarer Berggreen. Covid-19 tapsavsetning er i stor grad reversert og inntektsført med 14,5 millioner kroner per 3. kvartal, og utgjør dermed en stor del av resultatforbedringen.

Netto renteinntekter er 12,2 millioner kroner høyere per 30. september 2021. Tidlig rentenedsettelse på boliglån bidro til lavere inntekter i 2. kvartal i fjor. 

Netto andre driftsinntekter er økt med 4,6 millioner kroner. Økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt løfter inntektene, mens negativt netto bidrag fra verdipapirer trekker ned, sammenliknet med fjoråret. 

Driftskostnadene er økt med 8,7 millioner kroner sammenliknet med samme tid i fjor. Økte kostnader er knyttet til formuesskatt, IKT, økte markedsaktiviteter og lønn som følge av høyere sysselsetting. 

Kostnad / inntektsforhold hittil i år utgjør 44,4 prosent mot 43,6 prosent i Q3 2020, og viser en noe svakere utvikling siste kvartal. 

Passerer 14 milliarder kroner i forretningskapital for første gang

Forretningskapitalen inkl. Eika Boligkreditt utgjør nå 14,1 milliarder kroner, og det er første gang vi passerer 14 milliarder kroner sier Berggreen. Videre passerer vi 9 milliarder kroner på utlån egen bok, og 7 milliarder kroner på innskudd for første gang.

Brutto utlån inklusive lån i Eika Boligkreditt, er nå på 11,8 milliarder kroner. Dette er en økning på 1,1 milliarder kroner (9,8 prosent) de siste 12 måneder. 9,4 milliarder kroner av utlån er til privatkunder, og 2,4 milliarder kroner er næringslån. Lån til privatkunder økte med 848 millioner kroner siste året, og 222 millioner kroner i løpet av 3. kvartal. Næringslån økte med 209 millioner kroner siste året, mens porteføljen holdt seg stabil gjennom 3. kvartal. 

Innskuddene utgjør nå 7,0 milliarder kroner, en økning på 986 millioner kroner det siste året, og 267 millioner kroner i 3. kvartal. Innskuddsprosenten er 77,6 prosent, og har økt med 3,7 prosentpoeng siste året.

Last ned hele rapporten for 3. kvartal 2021