Samfunnet er i ferd med å gjenåpnes og massevaksinering bidrar til en forventning om en normalisert situasjon framover. Vekst i lokalmarkedet bidrar til gode markedsutsikter, og banken fortsetter med en sterk utlånsvekst. Innskuddene øker mer enn utlånsveksten, og innskuddsdekningen styrkes. Resultatet for 1. halvår er svært godt, mens resultatet i 1. halvår i fjor var preget av negative effekter av covid-19 pandemien. Slik oppsummerer Adm. banksjef Siri Berggreen status hittil i år, og forteller at resultat før skatt utgjør 76,7 millioner kroner, 27,3 millioner kroner høyere enn første halvår i fjor.

Netto renteinntekter er 10,9 millioner kroner høyere i 1. halvår 2021. Tidlig rentenedsettelse på boliglån bidro til lavere inntekter i 2. kvartal i fjor. Netto andre driftsinntekter er økt med 4,0 millioner kroner. Økningen kommer fra høyere provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt. 15,7 millioner kroner i utbytter fra Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS er inntektsført i 2. kvartal, men er på et lavere nivå enn i fjor, sier Berggreen, og er fornøyd med bankens investering og eierskap i de strategisk viktige selskapene for LillestrømBanken.

Driftskostnadene er økt med 4,5 millioner kroner sammenliknet med første halvår 2020. Økte kostnader fra IKT, rekruttering og lønn som følge av høyere sysselsetting må banken ta høyde for i en vekstfase, og vi rigger oss for videre vekst i regionen vår, kan en fornøyd banksjef fortelle, og ser frem til nye kollegaer som kommer på plass i høst.

Inntektsføring fra avsatte kredittap på utlån

Tap på utlån utgjør en netto inntekt på 7,4 millioner kroner per 30. juni, og bidrar til en resultatforbedring på hele 16,8 millioner kroner, sammenliknet med 1. halvår i fjor. Inntekten består av reduksjon i forventet kredittap, vurdert for låneporteføljen i egen balanse, med 8,3 millioner kroner (hovedsakelig covid-19 buffer) og en økning i individuelle nedskrivninger med 1 million kroner. Banken har helt marginale konstaterte tap hittil i 2021, bekrefter Berggreen.

Covid-19 bufferen er delvis reversert og inntektsført med 8,5 millioner kroner i 2. kvartal, og utgjør dermed en stor del av resultatforbedringen. Per 30. juni utgjør resterende covid-19 buffer 9,1 millioner kroner, hvorav 1,3 millioner kroner knyttes til privatkunder og 7,8 millioner kroner knyttes til næringskunder. Bufferen er ment å fange opp økning i forventet tap, som følge av økonomisk nedgang siden midten av mars 2020 og covid-19 nedstengning, og utgjør en ekstraavsetning basert på skjønnsmessige vurderinger per bransje og for personkunder, forklarer Adm. banksjef.

Sterk utlåns- og innskuddsvekst siste året

Brutto utlån inklusive lån i EBK, er 11,6 milliarder kroner, en økning på 1,25 milliarder kroner (12,1 prosent) siste 12 måneder. Utlån til privatkunder er 9,2 milliarder kroner og 2,4 milliarder kroner er næringslån, som tilsvarer 20,7 prosent av totale utlån. Lån til privatkunder økte med 837 millioner kroner siste året, og 224 millioner kroner i løpet av 2. kvartal. Næringslån økte med 417 millioner kroner siste året, og hadde en nedgang i 2. kvartal med 60 millioner kroner. Berggreen bekrefter at banken ønsker videre utlånsvekst i 2. halvår 2021.

Lokalt investortreff for bankens egenkapitalbeviseiere

Bankens egenkapitalinvestorer er invitert til Investortreff fredag 27. august på Nitja - senter for samtidskunst. Adm. banksjef gleder seg over å få presentere banken og endelig gi bankens investorer en anledning til å treffes igjen.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf.: 975 24 984 og e-post sbe@lillestrombanken.no