Bankens beste årsresultat før skatt utgjorde 137,4 millioner kroner. Det er en sterk økning fra fjorårets 86,0 millioner kroner, kan en stolt Adm. banksjef Siri Berggreen fortelle. 

Vi ser at de fleste av våre kunder har klart seg godt gjennom pandemien. Det gjør at banken kan ta bort 17,0 millioner kroner som var satt av i 2020 til å dekke mulige tap hos kunder på grunn av covid pandemien. Resultatet for 2020 inkluderte også 13,1 millioner kroner i engangskostnad til bytte av dataløsning, forklarer Berggreen. 

Bankens siste hele årsregnskap for Lillestrøm / Romerike sparebank går inn i historieboka med sitt beste resultat noensinne. Vi takker kunder, ansatte, investorer og lokalmiljøet for godt samarbeid i 2021. Når banken gjør det bra skal det også gjenspeiles i form av konkurransedyktige betingelser for kundene våre, og vi gir mer tilbake til lokalmiljøene i form av gaver og sponsoravtaler. Det gleder banksjefen å kunne dele med kundene og lokalmiljøet – det er de vi er til for. I tillegg blir det godt utbytte til våre investorer som har bidratt med kapital slik at banken har rom for videre vekst.

Vi er en god skatteyter til kommunen, sier Adm. banksjef, og refererer til en skattekostnad på 29,4 millioner kroner, og mer enn 13 millioner kroner høyere enn i 2020. Resultatet etter skatt ble 108,0 millioner kroner, og ga en egenkapitalavkastning på 9,6 prosent. 

Våre netto renteinntekter økte i 2021 med 14,9 millioner kroner til 170,1 millioner kroner. Lav 3 måneders NIBOR, og derav reduserte kostnader på finansieringen, ga en større reduksjon i rentekostnadene, hvilket bidro til økning i rentenetto for året. Netto renteinntekter, som prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, falt fra 1,65 prosent i 2020 til 1,58 prosent for 2021, men har en positiv utvikling i 4. kvartal etter renteheving. Et lavt rentenivå i 2021, sammen med sterk konkurranse i markedet ga press, derfor er det viktig med videre vekst i bankens forvaltningskapital, ifølge Adm. banksjef.

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ble 49,7 millioner kroner, en økning på 8 millioner kroner fra året før. Økningen kommer fra høyere provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt, som følge av lav 3 måneders NIBOR. Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter ble 19,7 millioner kroner, samme nivå som i 2020. Utbyttene kommer fra Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS, viktige strategiske selskaper for eierbankene i Eika-alliansen, sier Berggreen. 

Driftskostnadene utgjorde 105,3 millioner kroner, en nedgang på 3,4 millioner kroner eller en økning på 9,7 millioner kroner når vi korrigerer for engangskostnader banken hadde på 13,1 millioner kroner i 2020. I 2021 satset banken videre med økt bemanning og aktivitetsnivå, samt forberedelser til sammenslåing med Blaker Sparebank, sier Berggreen. Vi ser frem til høsten hvor to banker skal bli til en. Vi er i godt driv med arbeidet med sammenslåingen, etter at bankenes øverste organ sa ja i sine respektive møter 25. januar i år. 

Bankens kostnad/inntektsforhold var 46,1 prosent i 2021, og på samme nivå som underliggende drift i 2020 (uten engangskostnadene).
Tap på utlån utgjorde en netto inntekt på 14,2 millioner kroner, mot en netto kostnad på 12,7 millioner kroner i 2020. Covid-19 tapsavsetning på 17 millioner kroner fra 2020, ble tilbakeført i 2021. Berggreen bekrefter at nivået på konstaterte tap er svært lavt, og lave er også misligholdte og kredittforringede engasjementer. Banken har en solid utlånsportefølje.

Høy innskudds- og utlånsvekst i 2021

Brutto utlån inklusive lån i Eika Boligkreditt, var 11,9 milliarder kroner per 31. desember 2021, en økning på 842 millioner kroner (7,6 prosent) de siste 12 måneder. Ved utgangen av 2021 var 9,4 milliarder kroner utlån til privatkunder og 2,5 milliarder kroner næringslån. Lån til privatkunder økte med 632 millioner kroner eller 7,2 prosent siste året. Næringslån er økt med 210 millioner kroner, tilsvarende 9,1 prosent. En samlet vekst på nivå med markedet, og bankens ambisjoner om videreføring av høy vekst opprettholdes, kan Berggreen bekrefte. Banken befinner seg i et voksende og sterkt marked, og det skal vi ta vår del av.

Vi ser at det er mange som har spart penger under pandemien. Innskudd fra kunder utgjorde ved årsskiftet 7,2 milliarder kroner, som er en økning på 1,3 milliarder kroner eller hele 22,5 prosent fra 2020, en sterk vekst ifølge banksjefen. 

Sum egenkapital var 1.221,5 millioner kroner, hvorav egenkapitalbeviseiernes andel utgjorde 120,2 millioner kroner. Banken hadde ved utgangen av året en konsolidert ren kjernekapital på 16,0 prosent. Styret vurderer løpende tiltak for å sikre at banken er godt kapitalisert i forhold til gjeldende myndighetskrav, samt rustet for ytterligere vekst i årene fremover.

Styret forslår 8 millioner kroner  til gaver og 8,4 millioner kroner i utbytte

Når banken gjør det bra, blir det mer til lag og foreninger. Styret foreslår at 8 millioner kroner avsettes til gavefond og at 84,8 millioner kroner overføres til sparebankens fond. Det er det høyeste avsetning til gaver gjennom tidene. Gaveavsetningen er økt fra 2020, som var på 5,8 millioner kroner, og banken kan dermed bidra med gode gaveprosjekter i lokalmiljøet også i 2022, sier Siri Berggreen.

Bankens investorer kan også smile hele veien til banken. Egenkapitalbeviseiernes andel av årsresultatet er 12,1 millioner kroner eller kr 12,11 per egenkapitalbevis. Styret foreslår at kr 8,40 per egenkapitalbevis utbetales i kontantutbytte og at resterende overføres til utjevningsfondet. Utbytte tilsvarer en direkte avkastning på 4,7 prosent. Effektiv avkastning for bankens egenkapitalbevis investorer gjennom 2021 har vært 40,8 prosent, basert på den positive kursutviklingen som har vært gjennom året fra 131 kr til 177 kr per 31.12.2021. 

Romerike Sparebank er svært fornøyd med 2021, og takker for et godt samarbeid og stor innsats for å skape vekst og utvikling på Romerike.

Hele kvartalsrapporten for Q4 finner du her.