Vil bli størst på Romerike

Både Blaker Sparebank og LillestrømBanken har begge utviklet seg fra å være lokale sparebanker med lokale kunder til å betjene kunder over hele Romerike. Begge bankene har en viktig posisjon i sitt nærområde, både som samarbeidspartner til lokalt næringsliv og som en betydelig bidragsyter til lokale lag og foreninger på Romerike.

Romerike Sparebank skal være en fullservice totalbank for næringsliv, landbruk og privatkunder i hele regionen inkludert Enebakk og Oslo. Den finansielle målsetningen vil være å ta markedsandeler i alle områder vi skal operere i. 
Vi skal fortsette å styrke vårt engasjement for vekst og utvikling i regionen. Vi skal støtte næringsutvikling og gi gaver til kultur, idrett og veldedige formål, og slik bidra til at Romerike er et godt sted å bo og drive næringsvirksomhet

I oktober ble det signert en intensjonsavtale om sammenslåing mellom Romerike Sparebank og Blaker Sparebank. I dag, den 13. desember, har styrene i begge bankene vedtatt en plan for sammenslåing forteller de to banksjefene Siri Berggreen og Tor-Erik Palmyr.

Romerike Sparebank skal være den juridisk og regnskapsrettslige overtakende bank, og overtar dermed alle Blaker Sparebanks eiendeler, rettigheter og forpliktelser ved sammenslåingen. Etter fusjonen vil bankene fortsette under navnet Romerike Sparebank. 

Målsetningen er å skape en ny bank som bidrar til vekst og utvikling i regionen gjennom å tilby bærekraftige banktjenester, samfunnsgaver, og lokale kompetansearbeidsplasser sier Tor-Erik Palmyr. 

Grunnfond i bankene slås sammen

Romerike Sparebank har en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital, mens Blaker Sparebank kun har grunnfondskapital. 
Teknisk så vil sammenslåingen gjennomføres ved at bankenes grunnfondskapital slås sammen, og det skal ikke utstedes egenkapitalbevis i forbindelse med sammenslåingen. Det skal derfor ikke ytes noe vederlag. Det er gjennomført en finansiell og juridisk due diligence av begge bankene for å sikre tilfredsstillende kunnskap om bankenes rettslige og finansielle situasjon, sier Siri Berggreen. 

Tidsplan og forutsetning for gjennomføring

Styrene i de to bankene vil nå fremme forslaget om sammenslåing overfor henholdsvis generalforsamlingen og forstanderskapet i bankene. Gjennomføring av sammenslåingen er blant annet betinget av at generalforsamlingen/forstanderskapet treffer nødvendige vedtak i møter den 25. januar 2022, og at Finanstilsynet gir nødvendig tillatelse til gjennomføring. 
Vi tar sikte på å gjennomføre sammenslåingen omkring 1. oktober 2022, avslutter de to engasjerte banksjefene – som gleder seg til å starte prosessen.

Basert på regnskapstall per 30. september 2021 vil den sammenslåtte banken ha:
• Forvaltningskapital på ca. NOK 14,4 milliarder og forretningskapital på ca. NOK 17,9 milliarder. 
• Egenkapital på ca. NOK 1,6 milliarder. 
• En samlet ren kjernekapitaldekning på 16,6 prosent. 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Romerike Sparebank
Styreleder Morten Kokkim, tlf. 977 12 189
Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf. 975 24 984

Blaker Sparebank
Styreleder Svein Aalling, tlf. 922 68 141
Adm. banksjef Tor-Erik Palmyr, tlf. 903 68 700