Vi har til tross for den pågående pandemien hatt en sterk utlånsvekst i 2020. Lillestrømregionen har hatt en kraftig vekst i 2020 selv om pandemien har rammet mange hardt. Innskuddene økte i takt med utlånsveksten, og innskuddsdekningen ble dermed opprettholdt. Tilgjengelighet, nærhet og konkurransedyktige vilkår var nøkkelen til suksess for banken i 2020, sier en stolt Siri Berggreen, adm. banksjef i LillestrømBanken.

Resultat før skatt endte på 86,0 millioner kroner. Resultatet for 2020 inkluderte 13,1 millioner kroner i kostnader knyttet til fremtidig konvertering av kjernebankløsning fra den danske IT-leverandøren SDC til TietoEVRY, samt 17,0 millioner kroner i økte tapsavsetninger, som følge av covid-19 pandemien. I 2019-resultatet på 122,6 millioner kroner, inngikk en positiv engangseffekt på 23,2 millioner kroner fra reversering av fra tidligere tapsavsetninger, forklarer banksjefen. 

Banken er rigget for videre vekst og har besluttet overgang til ny kjernebankløsning. Det gir oss ekstra tro på fremtiden sier Siri Berggreen. Bufferen på 17 millioner kroner i økt tapsavsetning er ment å fange opp økning i forventet tap, som følge av kraftig økonomisk nedgang siden midten av mars 2020 og covid-19 nedstengningen. Berggreen forteller om svært lave konstaterte tap i 2020, og at misligholdte lån er på et lavt nivå. Dog er konsekvensene av pandemien fortsatt høyst usikre, og avhenger av krisens varighet og vaksinasjonsfremdrift.

Lokalt næringsliv trenger en sterk lokalbank

Bankens brutto utlån inklusive lån i Eika Boligkreditt, var 11,1 milliarder kroner per 31. desember 2020, en økning på 1,55 milliarder kroner (16,3 prosent) de siste 12 måneder. Ved utgangen av 2020 var 8,8 milliarder kroner (79,2 prosent) utlån til privatkunder og 2,3 milliarder kroner (20,8 prosent) næringslån. Lån til privatkunder er økt med 1,01 milliard kroner siste året. Næringslån er økt med 540 millioner kroner.

Vi sto på ekstra og hjalp mange i et krevende år. Det var mange privatkunder og bedrifter som ønsket en rådgiver som hadde tid til å prate og gi gode råd og hjelp, sier Berggreen. Banken har imidlertid hatt et svært travelt år med stor pågang.

5,8 mnok til gaver og 7,4 mnok i utbytte foreslår styret

Berggreen er svært fornøyd i et krevende år med koronapandemi, og takker for tilliten hos kundene og for en formidabel innsats av de ansatte i banken. Resultatet gir grunnlag for utdeling av utbytte til eierne av bankens egenkapitalbevis, hvor styret har foreslått kr. 7,40 i utbytte per bevis, totalt 7,4 millioner kroner. Videre foreslår styret at det avsettes 5,8 millioner kroner til gavefondet, som skal brukes til gaver i lokalsamfunnet.

Link til børsmelding; https://newsweb.oslobors.no/message/524954