Banken gjør det godt om dagen og har fått mange nye kunder, til tross for tiden vi er i. Vi har ansatt nye og erfarne rådgivere som begynner hos oss i sommer, sier banksjefen. I disse usikre koronatider ser vi at det er enda viktigere å være tilgjengelig og hjelpe bankkundene med personlig økonomi. 

Banken har rundet en forretningskapital på 12 milliarder kroner for første gang i sommer, og det gleder vi oss over, sier Berggreen. Samlet sett har bankens lånekunder 10,4 milliarder kroner i utlån, hvorav 1,99 milliarder kroner er lån til næringskunder. Næringslån er økt med 283 millioner kroner siste året, hvorav 140 millioner kroner i andre kvartal. Andelen næringslån er økende, i tråd med bankens mål, og utgjør nå 19,2 prosent, sier Berggreen. Utlån til privatmarkedet er økt med 719 millioner kroner siste året, hvorav 377 millioner kroner i andre kvartal. Banken har ambisjoner om å vokse videre på utlån både til privatkunder og bedrifter.

I usikre tider ser vi en tendens til at kunder ønsker å ha en buffer, og det ser vi igjen på innskuddsveksten. Innskudd utgjør 5,9 milliarder kroner, en økning på hele 957 millioner kroner siste året. Innskuddsdekningen er 75,2 prosent, en økning fra 66,5 prosent året før. Vi har i sommer lansert konseptet Spar & Vinn, og ønsker med dette å gi kundene våre et spennende sparealternativ, sier banksjefen.

Inntektene har økt på grunn av vekst, mens kostnadene er uendret

Resultat etter skatt første halvår 2020 er 41,3 millioner kroner, ned 19,2 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Fjorårs resultatet inkluderte dog en engangsinntekt på 23,2 millioner kroner. 

Økt utlånsvolum bidrar til at bankens netto renteinntekter økte med 3,4 millioner kroner i første halvår, til tross for en reduksjon i netto renteinntekter i andre kvartal. Årsaken var tidlig rentenedsettelse på boliglån, mens nedsettelse på innskuddsrenter og renter på bankens markedsfinansiering vil være fullt ut gjennomført i løpet av juli måned, forklarer Berggreen. Den tidlige rentenedsettelsen vi ga til kundene ble en del av vårt samfunnsbidrag i en tøff vår for mange.

Eika er et viktig strategisk samarbeid for banken, og utbytte fra Eika på over 17 millioner kroner i andre kvartal er viktig for bankens resultat i et spesielt år, sier adm. banksjef. 

Driftskostnadene er nærmest uendret sammenliknet med første halvår 2019. En større inntektsvekst siste året gir en bedring i bankens kostnad/inntektsforhold. Forbedringen er på 2,8 prosentpoeng sammenlignet med for ett år tilbake, sier adm. banksjef, og forklarer videre at bankenes effektivitet måles og sammenliknes etter dette nøkkeltallet. Vi kommer relativt godt ut her, og vi har mål om ytterligere bedring. 

Ingen faktiske tap på utlån første halvår

Som følge av effekter av covid-19 har vi satt av ekstra til mulig fremtidig tap på utlån på til sammen 14,3 millioner kroner per 30.06.2020. Dette er til dels oppveid av tidligere avsetninger i år, og gir netto avsetninger på tap på utlån på 9,4 millioner kroner i første halvår 2020. Til sammenlikning var det på samme tid i fjor en netto inntekt på 22 millioner kroner, som følge av en engangseffekt fra reversering av gruppenedskrivninger på 23,2 millioner kroner. Berggreen forteller at banken ikke har konstaterte tap i første halvår i år, men at netto tap kun knytter seg til avsetninger for eventuelle fremtidige tap. Det er viktig å ha buffere for mulig tap i en tid med stor usikkerhet, sier adm. banksjef.

LillestrømBanken er solid og klar for videre vekst

Utbruddet av covid-19 og de økonomiske effektene av tiltak for å unngå spredning forventes å påvirke bankens resultat og utvikling også i kommende perioder. Konsekvensene av pandemien er høyst usikre, og avhenger av krisens varighet. Det forventes negativ påvirkning på økonomisk vekst og makrobildet i Norge og globalt fremover. For banken vil det være større usikkerhet enn normalt, særlig knyttet til vekst og tapsvurderinger. Med styringsrente på 0 prosent i Norges Bank og lave markedsrenter gir det press på rentenetto og bankens inntjening, i et marked med stor konkurranse om både privat- og næringskundene. Banken er imidlertid rustet for eventuelle nedgangstider.

Banken er solid og er kapitalisert for ytterligere utlånsvekst for å styrke posisjonen som lokalbank på Romerike. Vi skal utgjøre en forskjell ved å være lokalt tilstede for nærings- og privatkunder, og for å sikre rask og god hjelp til alle står bankens rådgivere klare med å gi økonomisk rådgivning. De nye rådgiverne er lokale, og skal sammen med resten av gjengen bidra til å fortsette veksten og den gode kunderådgivningen vi yter i vårt lokalmiljø, avslutter Berggreen.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf.: 975 24 984 og e-post sbe@lillestrombanken.no