Konsekvensene av pandemien er høyst uklare, og avhenger av krisens varighet. Det forventes negativ påvirkning på økonomisk vekst og makrobildet i Norge og globalt fremover. For banken vil det være større usikkerhet enn normalt, særlig knyttet til vekst og tapsvurderinger, kan adm. banksjef Siri Berggreen fortelle, men banken er solid og vi er godt rustet, bekrefter Berggreen.

 

Banken bidrar aktivt for å redusere negative effekter av koronakrisen både for kunder og lokalmiljø. Vi har tett dialog med våre kunder og gjør alt vi kan for å hjelpe dem som er i en vanskelig situasjon. Banken tilbyr statsgaranterte lån til bedrifter og bidrag til næringsstøtte gjennom næringsforeningen i Lillestrøm, i tillegg til avdragsfrihet på lån til privatkunder og krisehjelp til lag og foreninger.

 

God utlånsvekst siste året, men forventer press på inntjeningen

Banken har hatt en god utlånsvekst i kvartalet og siste 12 måneder. Den underliggende bankdriften er god, og resultat før tap er 21,8 millioner kroner, og en bedring sammenliknet med 1. kvartal 2019 (16,1 millioner kroner). Resultat etter skatt er 9,5 millioner kroner, ned 1,2 millioner kroner fra 1. kvartal 2019, med bakgrunn i effekter av covid-19 og økte avsetninger for kredittap. Egenkapitalavkastningen etter skatt utgjør 3,6 prosent.

 

Sum utlån, inkl. lån i Eika Boligkreditt (EBK) utgjør 9,85 milliarder kroner, hvorav 1,85 milliarder kroner er lån til næringskunder. Utlån til privatmarkedet, inkludert lån i EBK, er økt med 614 millioner kroner siste 12 måneder, hvorav 212 millioner kroner i 1. kvartal. Næringslån er økt med 374 millioner kroner siste året, hvorav 88 millioner kroner i 1. kvartal.

 

Innskudd utgjør 5,4 milliarder kroner, en økning på 600 millioner kroner siste 12 måneder. Innskuddsdekningen er 71,3 prosent, og økende siste året.

 

Bankens netto renteinntekter økte med 7,9 millioner kroner i 1. kvartal med bakgrunn i økt utlånsvolum i egen bok og et økende rentenivå siste året. Med dagens endrede rentesituasjon vil vi forvente større press på fremtidig inntjening, sier adm. banksjef Berggreen.

 

Norges Bank satte ned styringsrenten to ganger i mars måned med til sammen 1,25 prosentpoeng som et krisetiltak.

 

Banken satte ned utlånsrentene på boliglån med en snarlig effekt fom. 3. april. Innskuddsrentene settes ned etter inntil 8 ukers varsling og får full effekt fom. 26. mai. Senior obligasjonslån får full effekt av nedgangen i 3. mnd. nibor ved utløpet av 2. kvartal.

 

7. mai har Norges Bank satt ned styringsrenten til 0 prosent. LillestrømBanken har besluttet å sette boliglånsrenten ytterligere ned med inntil 0,40 prosentpoeng, sier adm. banksjef. Også innskuddsrenten settes ned med inntil 0,40 prosentpoeng. Som følge av renteendringene de siste månedene forventes det et større press på rentenetto og bankens inntjening i 2. kvartal, ifølge Berggreen.

 

Netto andre driftsinntekter er redusert med 1,8 millioner kroner. Netto provisjonsinntekter øker, men urealiserte tap i renteporteføljen bidrar til at netto andre driftsinntekter reduseres. De urealiserte tapene i renteporteføljen, som er en del av bankens likviditetsportefølje, kommer som følge av uroen i finansmarkedet.

 

Økte avsetninger for kredittap

Som følge av effekter av koronakrisen inkluderes en ekstra avsetning på 13,6 millioner kroner per 31. mars 2020. Dette er til dels oppveid av tidligere avsetninger, og gir et netto tap på utlån på 8,4 millioner kroner, en økning mot fjorårets 1,5 millioner kroner i tap i 1. kvartal.

 

Det brukes automatiserte kredittmodeller for å beregne forventet tap, i tillegg til individuelle vurderinger av enkelte kunder. Ved kvartalsslutt er det ikke økt mislighold blant bankens kunder og modellene har heller ikke fanget opp store endringer i andre risikovariabler som påvirker beregningen av forventet tap. For å fange opp faktisk økning i forventet tap, som følge av den kraftige økonomiske nedgangen siden midten av mars, er det brukt skjønnsmessige vurderinger per bransje og for personkunder.

 

Solid egenkapital i banken

Konsolidert ren kjernekapitaldekning er 18,3 prosent per 31. mars 2020. Soliditeten er redusert med 0,4 prosentpoeng siste kvartal, som følge av utlånsvekst, helt i tråd med bankens strategi. Banken er godt kapitalisert, og godt over gjeldende myndighetskrav.

 

Med bakgrunn i felles anmodning til banknæringen fra Finanstilsynet i mars, endret styret forslaget til utbytte og gaver for regnskapsåret 2019. Forslaget ble vedtatt av bankens generalforsamling 19. mars 2020. Utbytte per egenkapitalbevis ble redusert med kr. 2 fra kr 8,40 til kr. 6,40, som ble utbetalt 1. april. Overføring til utjevningsfondet økte med kr. 2 fra kr 3,67 per egenkapitalbevis til kr. 5,67. Utjevningsfondet er egenkapitalbeviseiernes tilbakeholdte resultater, som kan benyttes til å øke utbyttet i senere år.

 

Gaver ble redusert tilsvarende med 2 millioner kroner fra 8 millioner kroner til 6 millioner kroner, og overføring til sparebankens fond økte tilsvarende med 2 millioner kroner til 76 millioner kroner. Av gavene er 1,2 millioner kroner utbetalt i krisehjelp barn og unge i lag og foreninger i en tøff koronatid.

 

En sterk lokalbank også i fremtiden

Myndighetene har iverksatt mange og omfattende tiltak for å avhjelpe privatpersoner og bedrifter i en krevende situasjon, og vi som lokalbank skal bistå kundene våre med god rådgivning, både fysisk og digitalt i disse tider sier Berggreen.  LillestrømBanken er solid og har kapasitet til å fortsette utlånsveksten og styrke posisjonen som lokalbank på Romerike. Vi skal utgjøre en forskjell ved å være lokalt tilstede for næringskunder og privatkunder. Vi er lokalbanken for kunder med hjertet i lokalmiljøet selv i disse krevende tidene, avslutter adm. banksjef Berggreen.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf.: 975 24 984 og e-post sbe@lillestrombanken.no

LillestrømBankens 1. kvartalsrapport 2020 kan du lese her