Historisk godt resultat

Bankens resultat før skatt utgjorde 122,6 millioner kroner (82,6 millioner kroner), og er et historisk sterkt resultat for banken. Engangseffekten på 23,2 millioner kroner fra reversering av gruppenedskrivninger inngår i resultatet.

 

Årets skattekostnad er 28,5 millioner kroner, mer enn 10 millioner kroner høyere enn fjoråret, og banken er dermed en stor bidragsyter på skattesiden i nye Lillestrøm kommune. Resultatet etter skatt ble 94,1 millioner kroner (64,4 millioner kroner), og gir en egenkapitalavkastning på 11,8 prosent (8,6 prosent).

 

Økt utlånsvolum og økt næringsandel gir bedret rentenetto

Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter økte i 2019 med 17,4 millioner kroner til 146,6 millioner kroner. Økt andel næringsutlån og mange nye lokale personkunder, bidro til økte renteinntekter. Veksten på egen bok er hovedsakelig finansiert ved økte innskudd, som nå utgjør 5,2 milliarder kroner, en økning på 376 millioner kroner siste året. Innskuddsdekningen er 70 prosent, og tilsvarende fjoråret.

 

En sterk inntektsvekst, har gitt en effektivitetsforbedring i 2019, og bankens kostnad/inntektsforhold har en nedgang på 2,8 prosentpoeng sammenliknet med for ett år siden. For å være konkurransedyktig er det viktig for oss å ha øke inntjeningen, og holde igjen på kostnadene, forklarer Adm. banksjef Siri Berggreen.

 

Forvaltningskapitalen inkl. lån i Eika Boligkreditt (EBK) er 10,9 milliarder kroner, en økning med 1.077 millioner kroner siste året. Samla utlån vokser med 11,3 prosent i 2019, og mer enn markedet generelt. Utlån til privatmarkedet, inkludert lån i EBK, er økt med 619 millioner kroner siste året. Næringslån er økt med 349 millioner kroner siste året, og banken har fått mange nye og godt fornøyde kunder sier Berggreen. Erfaringene støttes fra bankens kundeundersøkelser, hvor både privat- og bedriftskundene scorer høyt på rådgivning og gode kundeopplevelser.

 

Banken er solid og kan fortsette veksten

Sum egenkapital er 878 millioner kroner, etter foreslåtte disponeringer av årets resultat. Konsolidert ren kjernekapitaldekning er 17,2 prosent per 31. desember 2019. Soliditeten er økt fra forrige kvartal, 16,5 prosent, og opp fra fjorårets 17,0 prosent. Et historisk godt årsresultat, samt en positiv effekt av innføring av SMB-rabatten per 31.12.2019, styrker soliditeten siste året, til tross for et år med høy utlånsvekst og økende næringsandel. Banken er solid og kapitalisert for videre vekst, og det er i tråd med bankens strategi sier banksjefen, vi må være solide for å kunne vokse også i fremtiden. Myndighetene følger godt med oss bankene, og vi er tilstrekkelig solide, sier Berggreen i en kommentar.

 

Styrets forslag til utbytte og gaver

Egenkapitalbeviseiernes andel av årsresultatet er 12,07 millioner kroner eller kr 12,07 per egenkapitalbevis. Styret foreslår at kr 8,40 per egenkapitalbevis utbetales i kontantutbytte og at kr 3,67 per egenkapitalbevis overføres til utjevningsfondet. Utbytte tilsvarer en direkte avkastning på 7 prosent. Effektiv avkastning for investorer gjennom 2019 har vært 20,2 prosent, og har vært en hyggelig reise for bankens egenkapitalbeviseiere, sier banksjefen.

 

Styret foreslår videre at 8 millioner kroner avsettes til gaver. Gavemidlene skal bidra til næringsvekst, bedre miljø, større mangfold, bedre helse og gode oppvekstsvilkår for barn og unge i vårt markedsområde, uttaler banksjefen.

 

Banksjefen avslutter med at nå kan bankens kunder være med å stemme på medlemmer til bankens generalforsamling. Et valg som for første gang i år foregår digitalt, og er enkelt tilgjengelig via bankens hjemmeside.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf.: 975 24 984 og e-post sbe@lillestrombanken.no

LillestrømBankens 4. kvartalsrapport 2019 kan du lese her