Økt utlånsvolum og bedret rentenetto
Rentenetto er 4,5 millioner kroner høyere enn i 2017. Økt utlånsvolum, innen både privat og næring, bidro til økt rentenetto i kroner. Økt 3 måneders nibor gjennom året og økt obligasjonsgjeld, for å finansiere utlånsveksten, ga høyere finansieringskostnader og press på rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.
 
Netto andre driftsinntekter er på samme nivå som i 2017. Redusert netto verdiendring fra renteporteføljen oppveies av rekordutbytte fra Eika Gruppen, samt 4,1 millioner kroner i samlet gevinst fra VIPPS-fusjon. 
 
Satser på økt kundetilgjengelighet
Driftskostnadene er 84,4 millioner kroner i år, 3,8 millioner kroner høyere enn i 2017. Økningen er relatert til forsterket satsing på Lørenskog og økt tilgjengelighet på kundesenteret på kveldstid og helger. Banken er godt rustet for fortsatt vekst i 2019. 
 
Konkurransen om utlånskundene er stor, og satte press på rentemarginen i banken. Inntjeningen ble derfor noe lavere enn forventet, og bankens kostnad / inntektsforhold endte på 49,6 prosent, en økning med 0,9 prosentpoeng sammenliknet med 2017. 
 
Lave tap på utlån
Tap på utlån er netto kostnadsført med 3,2 millioner kroner (2,5 millioner kroner), og utgjør knappe 0,05 prosent (0,04 prosent) av brutto utlån. Nivået på problemlån er redusert med 10,6 millioner kroner siste kvartal, og er på et lavt nivå, sier Berggreen. 
 
Vekst i forvaltningen 
Forvaltningskapitalen inkl. lån i Eika Boligkreditt 9,8 milliarder kroner, og har økt med 824 millioner kroner (9,2 prosent) siste 12 måneder. Utlån inkl. lån i Eika Boligkreditt utgjør 8,6 milliarder kroner, hvorav 1,4 milliarder kroner er lån til næringskunder. 
 
Utlån til privatmarkedet, inkludert lån i Eika Boligkreditt, er økt med 653 millioner kroner siste 12 måneder, hvorav 234 millioner kroner i 4. kvartal. Volum næringslån er økt med 124 millioner kroner siste året, hvorav 92 millioner kroner i 4. kvartal. Vi er fornøyd med veksten i 2018, og spesielt i siste kvartal, sier Berggreen fornøyd. 
Innskudd utgjør 4,8 milliarder kroner, en økning på 183 millioner kroner (4,0 prosent) siste 12 måneder. Utlånsvekst i egen bok (9,7 prosent) siste året reduserer innskuddsdekningen fra 73,7 prosent til 69,8 prosent. Senior obligasjonsgjeld er økt med netto 450 millioner kroner siste året for å finansiere utlånsvekst i egen bok. 
 
Kapitalisert for videre vekst
Ren kjernekapitaldekning, hensyntatt forholdsmessig konsolidering, er 17,0 prosent per 31.12.2018. Høy utlånsvekst og økte fradrag etter erverv av VIPPS aksjer, reduserer soliditeten siste året, men er delvis oppveid av økt egenkapital etter overføring til sparebankens fond. Banken er godt kapitalisert, og oppfyller alle kapitalmål, og klare for å vokse videre i 2019, sier Berggreen.
 
Styrets forslag til utbytte og gaver
Egenkapitalbeviseiernes andel av årsresultatet er 8,7 millioner kroner eller kr 8,71 per egenkapitalbevis. Styret foreslår at kr 7,40 per egenkapitalbevis utbetales i kontantutbytte og at kr 1,31 per egenkapitalbevis overføres til utjevningsfondet. Utbyttegraden er på 85 prosent, og utbyttet gir en direkte avkastning på 7,0 prosent til investorer av bankens egenkapitalbevis, bekrefter Berggreen.
 
Styret foreslår videre at 6 millioner kroner avsettes til gaver og at 49,7 millioner kroner overføres til sparebankens fond. Årsregnskapet behandles av bankens generalforsamling torsdag 14. mars. 
 
Etter generalforsamlingen 14. mars arrangerer banken Økonomisk utsyn for Romerike 2019, hvor vi inviterer næringslivet, investorer, bedriftskunder og beslutningstakere fra hele Romerike. Som foredragsholdere har vi blant annet adm. dir. Idar Kreutzer fra Finans Norge, seniorforsker og sosialøkonom Knut Vareide fra Telemarksforskning og sjefsøkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, som vil gi oss en gjennomgang av økonomiske nøkkeltall for regionen.
LillestrømBanken skal fortsette å styrke posisjonen som lokalbank på Romerike. I et godt lokalt markedsområde skal vi være banken for kunder med hjertet i lokalmiljøet, med fokus på bankens kundeløfte: 
 
LillestrømBanken – for deg og lokalmiljøet 
 
 
For ytterligere informasjon, kontakt: 
Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf.: 975 24 984 og e-post sbe@lillestrombanken.no