Utlånsvekst og styrket rentenetto
Rentenetto i tredje kvartal er 4,6 millioner kroner høyere enn samme kvartal 2015 på grunn av redusert pris på innskudd og økt utlånsvolum. 

Utlån, inkludert lån i Eika Boligkreditt, utgjør 6,6 milliarder kroner, fordelt med henholdsvis 5,65 milliarder kroner og 0,94 milliarder kroner til privat- og næringskunder. Utlån til privatmarkedet har økt med 236 millioner kroner, og utlån til næring har økt med 22 millioner kroner siste kvartal.

-Banken har hatt en vekst på utlån på 9,5 % siste 12 måneder, som bidrar positivt til å øke rentenettoen vår og styrke resultatet, sier Siri Berggreen.

Positivt bidrag fra verdipapirer
Netto andre driftsinntekter er økt med 7,6 millioner kroner fra tredje kvartal 2015, hvorav 2,9 millioner kroner er bedret resultat fra obligasjons-porteføljen. Økning i IKT-kostnader bidrar til at periodens driftskostnader er 1,6 millioner kroner høyere enn tredje kvartal 2015. 

-Det er viktig for oss å følge den digitale utviklingen, samt ivareta fysisk tilstedeværelse for kundene, og det krever økte investeringer for Eika-bankene, sier Berggreen.

God soliditet
Banken er godt kapitalisert og oppfyller gjeldende lovkrav med god margin. Ren kjernekapital er redusert med 0,4 %-poeng i løpet av tredje kvartal til 16,5 % og banken er kapitalisert for ytterligere vekst. Resultat hittil i år er ikke inkludert, og hensyntas først per 31.12.2016.

Styrket kundefokus i banken
Samarbeid med Eika gir banken mulighet for økt kundefokus og nye digitale produkter og tjenester for privat- og næringskunder. Banken har hatt god kundevekst siste kvartal og høy markedsaktivitet i lokalmiljøet.

-Bankens strategi om lokalt engasjement, tilstedeværelse og nærhet til kundene gir resultater.
Vi gleder oss over at banken bidrar og tar sin del av veksten i lokalmiljøet, sier Berggreen.

Lokalbidrag og kundeløfte
Overskuddsfordeling av 3 millioner kroner til lokale lag og foreninger frem til 1. desember, inngår som en del av bankens konsept LokalBidraget. To nye rådgivningskontorer og fortsatt konkurransedyktige betingelser gir økt aktivitet, og skal fortsette å gi vekst, samt underbygge bankens kundeløfte: 

LillestrømBanken – for deg og lokalmiljøet