Banken har gjennom tidene kun en gang tidligere levert bedre resultat. Etter skatt blir resultatet for året 63,4 millioner kroner, mot 58,7 millioner kroner i 2016. Årsresultatet gir en sterk egenkapitalavkastning etter skatt for 2017 på 10,7 prosent.

Bankens kostnad-/inntektsforhold fortsetter nedover til 48,7 prosent mot 49,3 prosent i 2016. – Det er viktig at vi driver effektivt, i en markedssituasjon med stor konkurranse blant bankene, og vi skal videre nedover på kostnads-/inntektsforholdet. Samtidig er det viktig for oss å prioritere lokal tilstedeværelse, enten det er fysisk eller gjennom digitale flater. Vi skal utgjøre en forskjell, for våre bedrift- og personkunder.

Økt utlånsvolum gir økt rentenetto

Rentenetto for året er 12,4 millioner kroner høyere enn i 2016. - Økt utlånsvolum, innen både privat og næring, bidro til å øke rentenetto i kroner, selv om utlånsrentene er redusert gjennom året, og til tross for sterk konkurranse i markedet, sier Berggreen. Mye tyder på at kundene liker konseptet vårt, hvor god rådgivning og service står i fokus.

Bankens utlån er på 7,8 milliarder kroner, inkludert lån i Eika Boligkreditt. En økning siste 12 måneder på 749 millioner kroner, tilsvarende 10,6 prosent. – Veksten er i tråd med bankens strategi og langsiktige mål. Vi er en del av en region i vekst og ønsker selvfølgelig å ta vår del av denne veksten, sier adm. banksjef.

Samlet sett har banken en forvaltningskapital, inkludert lån i Eika Boligkreditt, på 9,0 milliarder kroner, en økning siste 12 måneder på 0,9 milliarder kroner, tilsvarende 11,0 prosent.

Ny teknologi skal bidra til bedre kundeløsninger og økt effektivisering

Driftskostnadene er 3,7 millioner kroner høyere i år enn for 2016. Økningen skyldes i hovedsak finansskatt og økte IKT-kostnader. Vi forventer noe økte kostnader for å følge utviklingen av ny teknologi, produkter og systemer som er tilpasset endret kundeatferd. Investeringene i ny teknologi skal også bidra til effektivisering og økt grad av brukervennlige selvbetjente løsninger for kundene våre. Banken samarbeider med Eika Gruppen AS om utviklingen, og som lokalbank er vi avhengig av Eika Gruppen som en strategisk viktig samarbeidspartner. Eika Gruppen har de siste fem årene levert historisk gode resultater og provisjoner som har bidratt positivt til LillestrømBankens resultat. Eika Gruppens samlede leveranser sikrer LillestrømBankens konkurransedyktighet slik at vi kan bygge videre på vår sterke markedsposisjon.

Lave tap på utlån bidrar positivt til godt årsresultat

Tap på utlån er kostnadsført med 2,5 millioner kroner i 2017, mot en kostnad på 4,1 millioner kroner i 2016. Nivået på tap er lavt, og banken har samtidig redusert andel problemlån til et meget lavt nivå.

Egenkapitalbevis har styrket soliditeten og banken er rigget for ytterligere utlånsvekst i 2018

Banken oppfyller gjeldende lovkrav med god margin og har styrket soliditeten betydelig siste året. Ren kjernekapitaldekning er økt med hele 2,7 prosentpoeng i løpet av året til 20,1 prosent, som følge av emisjon av egenkapitalbevis og tillagt årsresultat. Banken har rom for å fortsette utlånsveksten etter emisjon av egenkapitalbevis. Samtidig har vi fått med oss nye eiere på laget og gode ambassadører for banken. 

De nye eiernes andel av årsresultatet, basert på 27 dagers eierskap, utgjør kr. 631.933, hvor styret foreslår for generalforsamlingen at hele beløpet deles ut som utbytte.

LillestrømBanken skal fortsette å styrke posisjonen som lokalbank på Romerike. I et godt lokalt markedsområde skal vi være banken for kunder med hjertet i lokalmiljøet, med fokus på bankens kundeløfte:

LillestrømBanken – for deg og lokalmiljøet