Foreløpig årsresultat 2016
Bankens resultat før skatt utgjør 75,7 millioner kroner, og er 1,3 millioner kroner bedre enn resultatet for 2015. 

Resultat etter skatt er 58,7 millioner kroner, mot 55,1 millioner kroner i 2015. Resultat etter skatt gir en egenkapitalavkastning på 11,0 prosent.

Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter øker i 2016 med 16,3 millioner kroner til 112,2 millioner kroner. Redusert pris på innskudd gir høyere rentenetto. I tillegg bidrar økt utlånsvolum, innen både privat og næring, til å kompensere for lavere utlånsrenter gjennom året.

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester er 35,1 millioner kroner, som er en nedgang på 3,7 millioner kroner fra året før. Press på rentemargin i Eika Boligkreditt, gir reduserte provisjonsinntekter. Bankens driftskostnader utgjør 76,9 millioner kroner og er en økning på 4,0 millioner kroner i forhold til 2015. Økningen utgjør i hovedsak IKT- og personalkostnader. 

Bankens kostnad / inntektsforhold for 2016 er styrket, og ender på 49,3 prosent. Tilsvarende forholdstall for 2015 var 52,5 prosent

Sterk utlånsvekst i fjerde kvartal
Utlån, inkludert lån i Eika Boligkreditt, utgjør 7,1 milliarder kroner, fordelt med henholdsvis 5,87 milliarder kroner og 1,19 milliarder kroner til privat- og næringskunder. Utlån til privatmarkedet har økt med 221 millioner kroner, og utlån til næring har økt med 246 millioner kroner siste kvartal, hvorav en betydelig andel utgjør utlån til eiendom og boligutvikling i bankens primærområde.

Etter flere år med svak kredittvekst er årlig kredittvekst i 2016 på 17,3 prosent. Veksten er i tråd med bankens strategi. 

God soliditet
Banken er godt kapitalisert og oppfyller gjeldende lovkrav med god margin. Ren kjernekapital er 17,4 prosent. Utlånsveksten gir redusert ren kjernekapital, mens et godt årsresultat for 2016 bidrar til å opprettholde en sterk soliditet.

Styrket kundefokus i banken
Nye digitale løsninger og samordning av administrative funksjoner med Eika bidrar til styrket fokus på kunder og dekke behov for personlig rådgivning. Banken har hatt god kundetilgang og kredittvekst siste kvartal.

Banken befinner seg i et attraktivt markedsområde og skal ta del i veksten. Som lokal sparebank vil vi i 2017 fortsette å styrke vår posisjon som lokalbank på Romerike. I et godt lokalt markedsområde skal vi være banken for kunder med hjertet i lokalmiljøet, både fysisk og digitalt. To nye rådgivningskontorer og fortsatt konkurransedyktige betingelser gir økt aktivitet, og skal fortsette å gi vekst, samt underbygge bankens kundeløfte: 

LillestrømBanken – for deg og lokalmiljøet