Økt rentenetto
Rentenetto i andre kvartal er 4,9 millioner kroner høyere enn samme kvartal 2015 på grunn av redusert pris på innskudd og redusert volum av senior obligasjonslån. 

Lavere utbytte fra Eika
Netto andre driftsinntekter er redusert fra andre kvartal 2015 på grunn av lavere utbytte fra Eika-Gruppen og reduserte provisjonsinntekter på utlån.

Vesentlig bidrag til resultatet
Rebalansering av eierskap i Eika Boligkreditt AS, gav en inntekt på 0,7 millioner kroner i kvartalet. 

Utdeling av kontantvederlag fra Visa Norge FLI på 4,7 millioner kroner, som følge av salg av Visa Europe LTD. til Visa Inc. (USA), gir et vesentlig bidrag til kvartalets resultat.

Kapitalisert for ytterligere vekst
Ren kjernekapital er redusert med 0,9 prosentpoeng i løpet av andre kvartal til 16,9 prosent. Salg av aksjer i Eika Boligkreditt gir lavere fradrag og bidrar positivt, stor økning i bankinnskudd pga. høye innskudd og økning i utlån trekker ned.  

Kjernekapitalen er redusert fra 19,5 prosent til 18,5 prosent, og kapital-dekningen fra 22,3 prosent til 21,2 prosent. Banken er godt kapitalisert og oppfyller gjeldende lovkrav med god margin.

Nye rådgivningskontorer
Høsten 2016 vil vi sammen med Aktiv Eiendomsmegling åpne rådgivnings-kontorer på Skedsmokorset og Lørenskog. Kontorene vil bedre tilgjengeligheten for eksisterende kunder og tiltrekke nye kunder i attraktive vekstområder.

Kredittvekst mot privatmarkedet
Utlån til privatmarkedet har økt med 196 millioner kroner, og utlån til næring har økt med 11 millioner kroner siste kvartal.

Innskudd er økt med 513 millioner kroner i kvartalet. Stor sesongvariasjon på innskudd øker innskuddsdekningen fra 87,0 prosent til 93,4 prosent siste kvartal. 

Bankens konsept LokalBidraget og konkurransedyktige betingelser har gitt økt aktivitet, og skal fortsette å gi vekst, samt underbygge bankens kundeløfte: 

LillestrømBanken – for deg og lokalmiljøet 

Last ned rapport for q2