Etter flere år med til dels kraftig prisvekst, er forventningene til årets lønnsoppgjør høye. Lønnsforhandlingene i Norge tar utgangspunkt i den såkalte Frontfagsmodellen, som gir en ramme for oppgjøret og er fremforhandlet mellom Norsk Industri (NHO) og Fellesforbundet (LO). I starten av april 2024 ble det enighet om en ramme på 5,25 %, som danner grunnlag for positiv reallønnsvekst.  

Flere kompensasjonsalternativer

Når lønnsforventingene er høye, slik de har vært så langt i 2024, kan det være fornuftig å se kompensasjonsordning i sin helhet, ikke bare bruttolønn isolert sett. Undersøkelser viser at ansatte i økende grad er opptatt av kompensasjon utover ren bruttolønn, og gode pensjons- og forsikringsordninger kommer høyt på listen. Det kan derfor være fornuftig å se på lønnsvekst i kombinasjon med økt pensjonssparing, og være kjent med de ulike fordelene og ulempene dette fører til. Både for bedriften og den ansatte. 

Argumenter for å velge lønn fremfor pensjon:
  • Lønnsøkning gir økt kjøpekraft i dag. En bedre pensjonsordning har du glede av først som pensjonist. 
  • Du disponerer pengene helt selv, og vet best hvor lønnsøkningen gir mest nytte. Det kan være du sparer til ny bolig eller bil? Lønnsøkning teller også positivt hvis du skal refinansiere et lån, eller har planer om å bytte jobb. 
  • Høyere lønn i dag gir økte ytelser fra folketrygden, blant annet pensjon, siden pensjon beregnes ut ifra lønnen. (Opp til 7,1 G = 842 202,-) 
Argumenter for å velge pensjon fremfor lønn:
  • Skattefordelene favoriserer økt pensjonssparing fra arbeidsgiver (innskuddspensjon). Lønnsinntekt må skattes av i dag, og gir dermed mindre å spare. Pensjon fra arbeidsgiver må først beskattes når pensjonen kommer til utbetaling. Det gir mer pensjon til slutt, fordi et større sparebeløp da kan forrente seg over flere år. Et annet poeng er at skattesatsen som pensjonist er lavere enn som yrkesaktiv.
  • Bedriftspensjon (innskuddspensjon) er i praksis tvungen sparing, og hjelper dermed ansatte til langsiktig og strukturert sparing mot pensjonsalder. Noen prosenter i mindre lønn merkes knapt på lommeboken i dag, men vil har stor betydning for økonomisk trygghet og frihet som pensjonist.
  • Bedriftspensjon (innskuddspensjon) er ofte en rimelig og lønnsom måte å spare til pensjon på. Det er arbeidsgiver som betaler forvaltningskostnadene, og disse er stort sett lavere for bedrifter enn for privatpersoner. I Eika Innskuddspensjon er pensjonspengene forvaltet langsiktig i fond, satt sammen i ulike pensjonsprofiler. Man kan velge profil tilpasset sin egen risikotoleranse. Risikoen trappes automatisk ned mot pensjonsalder. Profilene har historisk hatt god risikojustert avkastning. 

Det vil alltid være totaliteten i en fremforhandlet lønnsavtale som er viktigst. Likevel vil det være lettere å komme frem til et godt kompromiss dersom begge parter kan veie de ulike argumentene opp mot hverandre og er villige til å gi noe. Ønsker du gode råd før årets lønnsforhandlinger, kontakt rådgiveren din i banken. Lykke til med vårens forhandlinger!