Finanstilsynet har 16.03.2020 sendt ut likelydende brev til styrene i banknæringen vedrørende disponering av overskudd 2019. Finanstilsynet uttrykker en forventning til styrene, med utgangspunkt i koronakrisen og den økonomiske usikkerheten, å revurdere utbyttebetalinger og andre utdelinger.

Banken er solid og har en konsolidert ren kjernekapitaldekning per 01.01.2020, etter overgang til IFRS, på 18,7 %. Styret i Romerike Sparebank har i dag likevel vedtatt å endre tidligere vedtatte disponeringer av årets resultat 2019, sett i lys av koronakrisen.

Utbytte på bankens egenkapitalbevis reduseres med 2 MNOK fra 8,4 MNOK til 6,4 MNOK (kr. 6,40 per egenkapitalbevis). De tilbakeholdte 2 MNOK vil overføres til  utjevningsfond og gir grunnlag for fremtidig utbytte til bankens EK-beviseiere.

Avsetning til gavefond reduseres med 2 MNOK fra 8 MNOK til 6 MNOK, og reduksjonen overføres til sparebankens fond.

Foreslåtte endringer opprettholder utlånskapasiteten til eksisterende og nye kunder, samtidig som vi ivaretar forventninger om utbytte til bankens investorer og opprettholder gaveutdelingen.

For våre egenkapitalbevisinvestorer er det viktig med forutsigbarhet og stabilitet i utbyttepolitikken. Utbyttepolitikken er ivaretatt, da utbyttegraden reduseres fra 70 % til 53 %, og er innenfor målsetningen om 50-100 % utbyttebetaling.

Banken har lagt bak seg tidenes beste årsresultat i 2019, og banken ønsker å dele ut gaver til lokalsamfunnet. En reduksjon av gavene på 2 MNOK til 6 MNOK er i samsvar med tidligere år, og gir banken mulighet til å opprettholde et nivå på gavene til lokalsamfunnet og kommer godt med i tiden fremover. Banken anser det viktig å ha et gavefond og utøve et godt samfunnsansvar ved ulike gaveutdelinger.

Gavepolicyen er fortsatt ivaretatt, da banken har som mål å avsette mellom 5 - 10 % av bankens overskudd etter skatt (andel som tilhører sparebankens fond) til gaver, vurdert opp mot bankens soliditet. Opprinnelige 8 MNOK utgjorde 9,7 %, og nedjustert beløp 6 MNOK utgjør 7,3 %.

Styrets endrede forslag til generalforsamlingen for disponering av årets resultat for 2019 på kr. 94.137.656 er som følger ;

  • Avsettes til utbytte kr. 6.400.000.
  • Avsettes til gaver kr. 6.000.000.
  • Overføres til sparebankens fond kr. 76.068.899.
  • Overføres til utjevningsfondet kr. 5.668.757