Vi har derfor bestemt oss for å hjelpe de lag og foreninger som banken har tett samarbeid med. Det er de banken har sponsoravtaler med, i tillegg til foreninger innen kultur og idrett som banken samarbeider med ut fra gitte kriterier. Det er de som har sin hovedaktivitet for barn/ungdom, engasjerer mange og er kunde i Romerike Sparebank og deltok på Lokalbidraget i 2019. 

Vi har valgt å gi bidraget etter disse kriteriene, da vi er opptatt av at det skal opprettholdes gode tilbud til de yngste. Dette er viktig for et velfungerende lokalsamfunn, sier adm. banksjef Siri Berggreen.

Vi vet at mange foreninger er bekymret for bortfall av kontingenter, treningsavgifter, medlemsavgifter, dugnadsinntekter og reduserte sponsorinntekter. Vi ønsker å gi et bidrag for å hjelpe på disse bekymringene, og vise at vi #heierpå Lokalmiljøet også i dårlige tider.

1,2 millioner kroner fordeles på 28 lokale lag og foreninger med en samlet medlemsmasse på over 13.000. Pengene vil utbetales før påske.

Frist for å søke om Lokalbidraget utsettes til etter sommeren

Lokalbidraget er bankens ordinære gaveutdeling til lag og foreninger som utbetales i november. Frist for å søke og stemme utsettes til etter sommeren. Grunnet koronakrisen har ikke foreningene fokus på tiltak som normalt hører hjemme under LokalBidragets kriterier. Vi har derfor vurdert at vi utsetter fristene for LokalBidraget til vi alle har mer kontroll på situasjonen, sier Berggreen.

Engasjert i lokalmiljøet

– Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak. Derfor har vi snudd oss rundt og vedtatt denne krisehjelpen som gis umiddelbart for å sikre gode fritidsaktiviteter for barn og unge, sier adm. banksjef Siri Berggreen.

I Romerike Sparebank er vi engasjert i lokalmiljøet. Bankens gavemidler kommer i tillegg til de midlene som banken bidrar i lokalmiljøet gjennom sponsing og samarbeidsavtaler. Samlet utgjorde gaver og sponsing 9,7 millioner kroner i 2019. Dette engasjementet kommer til uttrykk gjennom vårt kundeløfte: 

Romerike Sparebank – for deg og lokalmiljøet