2022 er et jubileumsår for den norske sparebanksektoren. I 1822 ble nemlig den første sparebanken stiftet i Norge gjennom etableringen av Christiania Sparebank i Oslo. Senere ble det også etablert sparebanker i store deler av landet, og i 1887 ble Romerike Sparebank etablert under datidens navn Lillestrøm Sparebank.

Mange fornøyde og lojale kunder

Drøyt 200 år etter at den første sparebanken ble etablert, viser sparebanksektorens resultater for 2021 at sparebankmodellen står sterkt her til lands. En gjennomgang Sparebankforeningen har foretatt blant sparebankenes regnskapstall for fjoråret viser at landets 93 sparebanker jevnt over opplever god kundevekst og positiv utvikling på området for inntjening og lønnsomhet.

 

De norske sparebankene står sterkt i det norske bankmarkedet selv om det er sterk konkurranse på både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Som forbruker kan du enkelt bytte bank ved hjelp av noen tastetrykk. Samtidig ser vi at sparebanksektoren har mange fornøyde og lojale kunder som vet å sette pris på sin lokale sparebank. Dette handler i stor grad om at sparebankene lykkes med å kombinere nærhet og personlig rådgivning med sterk digital tilstedeværelse gjennom moderne og kunderettede løsninger, sier Sparebankforeningens leder Iman Winkelman. 

 

Hva skjer med sparebankenes overskudd? 

Verdiene som sparebanksektoren skaper gjennom rådgivning, tilgang til trygg sparing og tilbud om finansiering, kommer både innbyggere, næringsliv, fellesskapet og samfunnet til gode på ulike måter: 

  • Sparebankene gjør nytte av eget overskudd for å forbli en robust og trygg bank som kan videreføre sitt nærings- og samfunnsoppdrag. Lønnsomme banker som kjenner lokalt næringsliv, er viktig i en tid der man skal skape ny vekst etter pandemitiden.
  • Sparebankenes resultater og utbytteutbetalinger kommer norske lokalsamfunn til gode gjennom sparebankenes tradisjon med å dele ut store deler av eget overskudd til allmennyttige formål. Sparebanksektoren er en av Norges største private bidragsytere til idrett, kultur og frivillighet, med en forventet utdeling i størrelsesorden 2 – 2,5 milliarder i 2022. Dette tilsvarer 250 000 kroner i gaver til gode formål hver time hver dag hele året. 
  • Sparebankenes inntjening kommer samfunnet til gode gjennom et betydelig skattebidrag som bidrar til å bevare og styrke viktige fellesskapsløsninger på velferdsområdet. Sparebanksektoren betaler både selskapsskatt, finansskatt og formueskatt på deler av bankens grunnkapital. I realiteten er finansnæringen fastlands-Norges største skatteyter.
  • For sparebanker som har egenkapitalbevis, gjør sparebankens eiere nytte av deler av bankens overskudd i form av utbytteutbetalinger som kommer både småsparere og norske eiere/investorer til gode. Utbytteutdelingene fra sparebanksektoren er en viktig kilde til kapitaltilgang for distriktene ettersom sparebankene i Norge i stor grad har nasjonale og lokale eiere. I tillegg gir også sparebankenes utbytte opphav til økte inntekter for fellesskapet gjennom utbytteskatt som betales på mottakers hånd.

Sparebankene styrker samfunnet 

En viktig forklaring bak de gode økonomiske resultatene for sparebanksektoren i 2021 er den høye økonomiske aktiviteten og den sterke privatøkonomiske situasjonen blant mange norske husholdninger. Samtidig bidrar også sparebankene selv til positiv nærings- og samfunnsutvikling lokalt og regionalt.

Sparebankene har gjennom drøyt 200 år vært en motor for nærings- og samfunnsutviklingen lokalt, regionalt og nasjonalt.  Sparebankenes gode økonomiske resultat for 2021 gjør det mulig for sparebankene å fortsette sitt oppdrag med å gjøre en forskjell for innbyggere, næringsliv, fellesskapet og samfunnet, sier leder av Sparebankforeningen Iman Winkelman. 
Les mer om de norske sparebankene på www.sparebankforeningen.no