Betingelser
Når gjelder forsikringen?  Gjelder fra du forlater bosted/arbeidssted/skole, og opphører når du er tilbake på bosted/arbeidssted/skole.

Gjelder på reiser i hele verden når minst 50 % av reisens kostnader til transport og/eller overnatting for alle sikrede er betalt med kortet før en skade inntreffer.
Hvem gjelder forsikringen for? - Den/de som er nevnt i forsikringsbeviset.

- Husstanden, dvs. kortholder med ektefelle/samboer og barn under 21 år.

- Kortholder og inntil 3 medreisende.
Reisens varighet Ferie- og jobbreiser inntil 90 dager. 45 dager hvis du ikke har betalt returbillett.
Dekker forsikringen tap av bagasje?

Ja, inntil 15 000 kroner for enkeltperson og 40000 kroner for familie.

Hjemmetransport Ja
Behandlingsutgifter Ja, hvis du er medlem av Norsk Folketrygd.
Egenandel ved skade I hovedsak 500 kroner, med unntak av behandlingsutgifter i Norge med egenandel på 1000 kroner.
Avbestilling Kompensasjon for avbrutt reise:

- Hvis hjemreisen skjer på grunn av forhold angitt i punktet for Evakuering.

- På grunn av sykehusopphold i utlandet.

- Ved legeordinert sengeleie/rullestol utenom sykehus på grunn av akutt sykdom og alvorlig ulykke med varighet mer enn 3 døgn.
Evakuering Nei 
Sykdom på reise 
Erstatning for utgifter som påløper før sikrede er kommet tilbake til sitt hjemsted i Norge.
Forsinket fremmøte  Hvis forsikrede uforskyldt møter forsinket til forhåndsbetalt transport, erstatter selskapet rimelige og dokumenterte ekstrautgifter til innhenting av fastlagt reiserute når sikrede, etter at reisen er påbegynt blir forsinket. Inntil 20 000 kroner per skadetilfelle.

Dersom forsinkelsen medfører at forhåndsbestilt videretransport ikke er mulig samme dag erstatter selskapet dokumenterte merutgifter til overnatting med inntil 5 000 kroner per person, og 10 000 kroner per skadetilfelle.
Forsinket avgang Når rutefly/charterfly er forsinket i mer enn 8 timer ved utreise eller ved hjemreise erstatter selskapet 500 kroner per påbegynt døgn, maks 2 000 kroner per person, maks 4 000 kroner per skadetilfelle.
Forsinket bagasje Når innsjekket reisegods har ankommet minst 4 timer forsinket til reisemålet, og forsinkelsen er bekreftet av transportøren (PIR-rapport), refunderes nødvendige og dokumenterte utgifter med inntil 2 000 kroner samlet for alle sikrede for innkjøpte klær og toalettsaker i den tiden reisegodset er savnet.
Ulykke Ja
Enkeltgjenstander Inntil 7 500 kroner
Sykkel Inntil 2 000 kroner
Egenandel leiebil Nei